English/Magyar

"A magyar kultúráért és oktatásért" 2011 évi nyílt pályázat benyújtási határideje június 30-án lezárult.

Pályázati kiírás:


 

 


„A magyar kultúráért és oktatásért”

 

 NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.évi

CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010.(XII.30. )

Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

1. A pályázat célja:
A Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások bemutatása

 

 

Ssz.A pályázat célja
1.Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények, háttérintézmények programjainak támogatása
- oktatási intézmények képzéseit kiegészítő készség- és képességfejlesztő programok, tanfolyamok, ösztöndíjprogramok
- oktatási intézmények helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő akkreditált képzései
- - vasárnapi és hétvégi iskolák képzési programjai, anyanyelvápolás
- a szórványvidék magyarságtudatot, nemzettudatot erősítő történelmi,helytörténeti képzései, programjai, rendezvényei 
- iskolák közötti vetélkedők, tanulmányi versenyek, iskolai történelmi tanulmányi emlékhelytúrák, kirándulások
- felsőoktatási intézmények magyar nyelvű, magyar témájú kutatási programjai
- diákszövetségek, hallgatói önkormányzatok programjai
- iskolabusz-, diákotthon programok nem beruházási jellegű támogatása
2.Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása
- pedagógus-továbbképzés, munkanélküliek átképzése és továbbképzése
- a szórványvidék szakképzési és továbbképzési programjai
- nonprofit képző intézmények a helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő akkreditált képzései
- ifjúsági szervezetek oktatási, képzési programjai
- kutatóintézetek kutatási programjai
3.Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása
- közművelődési intézmények hagyományőrző kulturális programjai
- szórványvidék kulturális rendezvényei, hagyományőrző programjai
- a történelmi és kulturális örökség ápolása jegyében szervezett közösségépítő, helyismereti, természetjáró táborok, rendezvények
4.Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének, illetve különösen indokolt esetben egyes felújítási költségeinek támogatása
- közoktatási, felsőoktatási és közművelődési intézmények készség-, képességfejlesztő, oktatási, képzési célokat szolgáló eszközbeszerzései
- informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések
- az oktatás minőségének javulását szolgáló felújítási költségek
5.Egyházi intézmények, közösségek, civil- és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása
- egyházi intézmények ifjúságnevelési, szociális, közösségi programjai
- egyházi intézmények kulturális és történelmi programjai
- ifjúsági szervezetek kulturális, közösségi programjai
6.Magyar nyelvű média, színházi programok és könyvkiadás támogatása
- magyar nyelvű könyvek, sajtótermékek megjelentetése, honlapok, internetes portálok kialakítása vagy fejlesztése
- nemzeti összetartozást erősítő kiadványok, színházprogramok
- a megjelentetéshez, megvalósításhoz szükséges eszközfejlesztések

 

Az egyes szakmai pontok szerinti kiosztható keretek végleges nagyságáról a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján dönt a Bethlen Gábor Alap Bizottsága.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

2.1.   A 6. pályázati célra benyújtott pályázat esetén vonatkozó speciális szabályok:
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett részére a magyar nyelvű média, színházi programok és könyvkiadás céljára e pályázat keretében nyújtható támogatások csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek, ha olyan kedvezményezett kapja, amelynek székhelye, telephelye, illetőleg fióktelepe az Európai Unióban, vagy az Európai Unióval előcsatlakozási szerződést kötött államban van. Ennek részletes szabályai az alábbiak:
A magyar nyelvű média, a színházi programok és a könyvkiadás céljára nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5.o.) (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg esetében a támogatási intenzitás meghaladná a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi  rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
A támogatás odaítélését megelőzően a pályázó írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

 

3. A pályázók köre:

Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak.

Nem nyújthatnak be pályázatot: politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, profitorientált gazdasági társaságok, és azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.

4. Egy pályázattal elnyerhető támogatás: 600.000 – 5.000.000 Ft közötti összeg.
Egy pályázó célonként, futamidőtől függetlenül csak egy pályázatot nyújthat be, de összesen  legfeljebb 15 millió forint támogatásban részesülhet! Abban az esetben,ha a pályázó egy adott célra nyári programot nyújtott be, lehetősége van június 30-ig egy újabb, ugyanarra a célra irányuló pályázat benyújtására is, de az egy célra beadott két pályázat futamideje nem lehet átfedésben.

A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Romániában, Szlovákiában, Szerbiában és Ukrajnában lebonyolító szervezet közreműködésével, önálló nyílt pályázati kiírást jelentet meg.

Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – csökkentett költségvetési tartalommal – sem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
 
5.Támogatható kiadások: a szervezet működtetési költségeire vonatkozó támogatási igénye pályázatonként nem haladhatja meg a programhoz kapcsolódó igényelt támogatási összeg 25%-át.

6. A pályázat megvalósulásának időszaka:  
A pályázatok megvalósítása (lebonyolítási időszaka, futamideje) kétféle ütemezés szerint történhet:

• nyári programok esetében  

 

 

 Futamidő:            2011. május 20. – 2011. szeptember 30.
 Benyújtási határidő:           2011. június 10.
 Elszámolási határidő:           2011. október 31.
 Kiosztható keretösszeg           maximum 400 millió forint

 

 

             
• egyéb programok esetében

 

 

 Futamidő:  2011. május 20. – 2012. március 31.
 Benyújtási határidő: 2011. június 30.
 Elszámolási határidő: 2012. április 30.
 Kiosztható keretösszeg minimum 600 millió forint

 

             
7. A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik.
A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani. 
Ettől eltérni és papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben, írásos nyilatkozat benyújtásával lehet. Ebben az esetben a benyújtás napja a postára adás napja. A pályázat személyes benyújtására a kiíró nem ad lehetőséget.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a pontosan kitöltött e-pályázati adatlapot vagy kitöltött pályázati adatlapot
  Továbbá a honlapról letölthető alábbi sablonok kizárólagos használatával:
 • nyilatkozatot a működésről, a pénzügyi felhasználásról, inkasszó érvényesítésének lehetőségéről, illetve a betöltött vezetői tisztségekről,
 • a pályázat részletes szakmai projekttervét,
 • a pályázat költségtervét,
 • a program költségvetési tételeinek szöveges indoklását,
 • 6. pályázati célra vonatkozó pályázat esetében „de minimis” nyilatkozatot a felhívás 2.1 pontjában foglalt feltételek fennállásakor,

 továbbá

 • a pályázó által fontosnak tartott egyéb, a szakmai tervet kiegészítő dokumentumokat (pl. együttműködési nyilatkozatok, hasznosulást alátámasztó anyagok).


Az e-pályázat elkészítésének menetét a honlapon megtalálható e-pályázati kézikönyv részletesen tartalmazza.

Befogadási kritériumok

A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a projekt megvalósításának időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;

A pályázat érvényes, ha:

 • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalomban, sem alakban nem változtatták meg;
 • elektronikus illetve papíralapú pályázat benyújtása esetén a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
 • a pályázatot papíralapon nyújtották be, és az arra jogosult képviselő által a pályázat a megfelelő módon aláírásra került;
 • az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást;
 • a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;
 • a pályázóra nem vonatkozik a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;
 • a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel.

8. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai: 
Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat komolyan átgondolt, szakmai és költségtervezési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére.
Ennek kapcsán az Alapkezelő az alábbi értékelési szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:
              Tartalmi értékelés
           • A pályázatban bemutatott fejlesztések a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak 
           • A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen
           • A projekt céljai a helyi/régiós probléma megoldására irányulnak
           • A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetők
           • A projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival
           • A pályázó a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását
           • A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók 
           • A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatók
           • A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg-
           • A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából
              Pénzügyi értékelés 
           • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblába tervezett összegeket
           • A tervezett kiadások a projekt(ek) megvalósítása szempontjából indokoltak
           • A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal
           • A pályázó önrész vállalásának mértéke is befolyásolja az értékelést
             További értékelési szempontok
           • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei koherensek
           • A projekt, a pályázati tevékenység szerinti ütemezése világos és megvalósítható
           • A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak 
Eszközfejlesztés, felújítás esetén releváns: 
           • Az eszközfejlesztés beszerzése költséghatékony módon történik
           • A felújítási tevékenységek költséghatékony módon valósulnak meg

A beérkezett pályázatokat az Alapkezelő ellenőrzi és feldolgozza, majd támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, amely döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.


9. Nyertes pályázat esetén az Alapkezelő a pályázóval szerződést köt. Ennek feltételeit illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) a ”2011. évi Pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz” című dokumentum tartalmazza.

A támogatási szerződés megszegésének következményei, elállási jog: 
Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani, és a szerződésszegés következményeit alkalmazni. 
A támogatott szerződésszegés esetén köteles a támogatás összegét részben vagy egészben visszautalni, és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára, forintban teljesítendő utalásként.

10. A pályázati csomag tartalma:

      pályázati felhívás
      
2011. évi pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz 
      pályázati adatlap és mellékletei  

 • részletes szakmai projektterv,
 • költségterv,
 • költségterv tételes indoklása,
 • nyilatkozat a működésről, pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről,
 • de minimis nyilatkozat.

      pályázati adatlap kitöltési útmutató  ˙

11. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor  Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.(X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján - www.bgazrt.hu - a „Pályázati szabályzat” címszó alatt találhatók.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés