English/Magyar

EGYH-KCP-19

FELHÍVÁS

egyházi célú támogatási lehetőségekre

Magyarország Kormányának célja hazánk megújítása, nemzetünk megerősítése. Munkájában támaszkodik a társadalom legnagyobb értékközösség alkotóira, az egyházakra.

Erre tekintettel Alaptörvényünk Nemzeti Hitvallása leszögezi: „…a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.”

Ebből kiindulva az egyházakról szóló sarkalatos törvény preambuluma kimondja, hogy  „A Magyarországon működő vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett, nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi, sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet életében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar közösségek életében meghatározó szerepet játszó vallási közösségek tevékenységét is.” [2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról]

Ennek fényében Államtitkárságunk célja, hogy a Felhívás közzétételével felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2019. költségvetési év során az egyházi jogi személyek hitéleti, illetve közösségi célú beruházásaihoz, épületfelújításaihoz, valamint közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

A kérelmező az alábbi két előirányzat mindegyikére egy-egy darab egyedi igénybejelentést nyújthat be azzal, hogy a két kategóriában benyújtott kérelem tárgya nem lehet ugyanaz:


1. EGYH-KCP-19 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.

A közösségi terek építésének támogatása révén a közösségek megerősödését kívánjuk szolgálni. Meggyőződésünk, hogy az egyházaknak a hit erejéből táplálkozó közösségalkotó ereje olyan energiát sugároz, amelyek képesek valamennyi embert, hívőt és nem hívőt egyaránt gazdagítani.

Támogathatóak a közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények, táborok, kiállítások, programok, szolgáltatások.

Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, felzárkóztató rendezvények, stb.)

Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek projektjei: hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és közösségépítő tevékenységek, továbbá közösségi programokat szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyik legfőbb kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.

Az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

Magyarország határain belül és kívül, a Kárpát-medencében egyre növekvő számú embert szólítanak meg a zarándoklatok. Ezek minden esetben a magyarság-tudat és kereszténység megerősítésének kiemelkedő eseményei, melyek az abban résztvevőkön túl megérintik a környezetet is, közvetítve feléjük a lelki, szellemi összetartozás üzenetét.

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek az egyházi zarándoklatok, valamint az abban résztvevők számára létesített zarándokszállások felújítása, építése; továbbá a családi életre és életvédelemre felkészítő alkalmak és táborok.

Az igények elbírálása során előnyt jelent továbbá:

felettes egyházi szerv ajánlása

Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

Támogató az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat.

 

2. EGYH-EOR-19 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.

Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére.

A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.

Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 15 millió forint.

Támogató az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:

1.       Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 - 12. §-a szerinti szervezetek)

2.       Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek

Az igénybejelentés benyújtása

A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (rövidítve EPER-ben). Az internetes felület a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BGA) honlapján  (http://www.bgazrt.hu) elérhető EPER belépési ponton érhető el.

A Felhívás részleteiről az Alapkezelő honlapján publikált útmutató nyújt tájékoztatást, amelynek részletes tanulmányozását javasolja Államtitkárságunk.

Az internetes felületen az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatási adatlap kitöltésére.

Az adatlap kitöltésében, illetve a regisztrációval nem rendelkező kérelmezők részére az Alapkezelő munkatársai az alábbi elérhetőségen nyújtanak segítséget:

+36/1-795-5300 vagy egyhaz@bgazrt.hu

A támogatási igény elektronikus pályázói felületen (EPER) történő véglegesítésének határideje :

2018. november 30.

A támogatni kívánt kérelmezők kiértesítése

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára a rendelkezésre álló támogatási keret felosztását követően írásban értesíti a támogatni kívánt kérelmezőket.

A támogatással kapcsolatban a további információk www.bgazrt.hu internetes felületen érhetők el. A kedvezményezettek a támogatásra a támogatási jogviszony létrejöttével szereznek jogosultságot, a támogatást a támogatási jogviszony létrejöttét követően kapják meg támogatási előleg formájában.

Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását és a támogatási jogviszony létrehozásával kapcsolatos feladatokat az Alapkezelő végzi.


Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés