English/Magyar

NEMZ-KUL-19

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására

Pályázati kategória kódja:
NEMZ-KUL-19

Meghirdetés dátuma: 2018. október 26.

A Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató nyílt pályázati felhívást hirdet meg a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán (a továbbiakban: a kiírás körébe tartozó nemzetiségek) nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására, összhangban
 • a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Etv.)
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
 • a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
 • a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet 
 • vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A kiírás célja

A kiírás célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak

Pályázat benyújtására jogosultak:
 • a kiírás körébe tartozó nemzetiségi önkormányzatok; 
 • alapító okiratban rögzített nemzetiségi feladatot ellátó, a kiírás körébe tartozó nemzetiségekhez kapcsolódó tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
 • létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan a kiírás körébe tartozó nemzetiséghez kapcsolódó kulturális, oktatási, hagyományőrző és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az Etv.  hatálya alá tartozó szervezetek);
 • a kiírás körébe tartozó nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

amelyek
 • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek,
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősülnek, valamint
 • nem rendelkezik esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozással.

FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. Helyi nemzetiségi önkormányzat önerőként felhasznált működési és feladatalapú támogatása kivételt képez.

3. A pályázat megvalósítási időszaka

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 
2019. január 1 – 2019. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 500.000.000 Ft, amelyet a Miniszterelnökség a költségvetési törvényben meghatározott XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 31. jogcímcsoport, 1. jogcím Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 243678] terhére biztosít éven túli kötelezettség vállalásával.
  
5. A támogatás formája és mértéke

5.1.A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a pályázatra jogszabály alapján levonható Általános Forgalmi Adó összegét nem számolhatja el a támogatás terhére. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Általános Forgalmi Adó jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a Kedvezményezett nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.)
5.2.Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint.
5.3.Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 forint.
5.4.A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti, támogatási előleg 
formájában történik. 
5.5.Támogatás intenzitása 100%.
5.6.A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7.A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik, kivéve költségvetési szerv esetén, amely esetben a Miniszterelnökség a támogatás összegét a kincstári finanszírozás rendje szerint havi egyenlő ütemezésben bocsátja a Kedvezményezett rendelkezésére. Utóbbi esetben a Kedvezményezett likviditási problémák felmerülése esetén kezdeményezheti az időarányos havi ütemezéstől eltérő folyósítást.
5.8.A támogatási összeg a kértnél alacsonyabb összegben is megállapítható.
5.9.A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6.Támogatható tevékenységek, eredmények

Jelen pályázati kiírás keretében a kiírás körébe tartozó nemzetiségek vonatkozásában az alábbi tevékenységek támogathatók:
- nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
- nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
a)kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
b)konferenciák anyagai; 
c)a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság; 
d)egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek); 
e)a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok; 
f)tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei;
g)képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
h)naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek); 
i)CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
- az adott nemzetiség nyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése; 
- múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása 
- nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjának létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése; (az országos nemzetiségi önkormányzatok által támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak)
- kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok;
- nemzetiségi nyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység;
- nemzetiségi kutatási programok és a kutatások eredményei publikálásának támogatása.

FIGYELEM! A kétnyelvű kiadványok esetében az anyanyelv aránya nem lehet 50%-nál alacsonyabb. 
FIGYELEM! Jelen pályázati kiírás keretében nem nyújtható be pályázat olyan tevékenység megvalósítására, amely párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kiírás (NEMZ-CISZ-19, NEMZ-TAB-19 vagy NEMZ-PED-19) keretében támogatható lett volna.

7. Elszámolható és el nem számolható költségek

7.1.A kiírás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a 3. pontban meghatározott, támogatói okiratban rögzített megvalósítási időszakban (projekt időszak) keletkezett bizonylatok számolhatók el. Ennek értelmében csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és amennyiben feltüntetésre kerül teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a projekt időszakba esik és a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

7.2.A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
 • konferencia megrendezéséhez, kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja, így különösen a terembérlet, hangosítás, tolmácsolás, a rendezvény reklámköltségei, előadók díja;
 • nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdaköltségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb nyomdai kiadásokhoz) kapcsolódó szolgáltatások; 
 • kép- és hanghordozók esetében sokszorosítás költségei; 
 • saját honlap üzemeltetése, tárhely szolgáltatás költségei (kizárólag nemzetiségi önkormányzatok esetén, a kiírás 6. pontjában megadott támogatható tevékenységhez kapcsolódóan);
 • a kulturális és hitéleti program megrendezése során felmerülő költségek, így különösen az útiköltség, étkezés, terembérlet, hangosítás, és szállásdíj;
 • szerzői jogdíj, felhasználási szerződés alapján teljesített kifizetés, valamint a kapcsolódó adók, járulékok, egészségügyi hozzájárulás;
 • megbízási díj (tervezésénél az Ávr. 51. § (2) figyelembevételével kell eljárni). Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el,
 • a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefon) legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti keresetkiegészítés, azzal a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység elvégzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.

7.3.A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek (kiadások):
 • párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák (NEMZ-CISZ-19, NEMZ-TAB-19 vagy NEMZ-PED-19) nevesített céljának megvalósítási költsége;
 • munkabér és a munkabér járulékai, valamint ösztöndíj;
 • természetbeni juttatások járulékai;
 • szeszesital, dohányáru; 
 • az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok; 
 • beruházás, tárgyi eszköz beszerzés, építési és felújítási költségek;
 • közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások;
 • a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
 • pályázati díj; 
 • hiteltörlesztés és hitel kamat;
 • számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi szolgáltatások költségei (például könyvelési díj, bankköltség);
 • munkába járás költségtérítése;
 • a költségvetésben nem tervezett kiadások.

7.4.A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó írásban kötött szerződések alapján támogatható. 

7.5.A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére – jogcímtől függetlenül –a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át. 
FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kibocsátásra kerülő támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja 

8.1.Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet – különböző célokra - több pályázatot is benyújthat jelen kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nem nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni. 
FIGYELEM! Az EPER rendszert a www.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel.

8.2.A pályázatok benyújtása során, a pályázat benyújtásának (véglegesítésének) időpontjáig a pályázónak az adott pályázati évben megjelenő nemzetiségi felhívás vonatkozásában egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3 000 Ft.
A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017.  A befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell.

FIGYELEM!A pályázati díjat a 2019. évi nemzetiségi célú támogatásokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati kiírásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, hogy az EPER-ben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-19) szíveskedjen feltüntetni az átutalás megjegyzés rovatában. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének időpontjáig kell az Alapkezelő számlájára befizetni. A pályázati díj határidőre (azaz a pályázat EPER rendszerben történő véglegesítéséig) történő meg nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

8.3.Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1253 Budapest, Pf. 52.

FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.

9. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje:
2018. november 26. 23:59

FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, az Alapkezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá.

10. Benyújtandó dokumentumok

A pályázat véglegesítéséig az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

Dokumentum megnevezése

Benyújtás módja

a)       Létesítő okirat

Az állami fenntartású oktatási intézmények részéről a nemzetiségi oktatás végzését tartalmazó nyilatkozat (intézményi szakmai alapdokumentum) benyújtása szükséges. Nemzetiségi önkormányzatok részéről a létesítő okirat, azaz az alakuló ülés jegyzőkönyvének benyújtása nem kötelező, esetükben a befogadás ellenőrzése a Magyar Államkincstár adatbázisára épülve történik az elektronikus rendszerben regisztrált adószám alapján. Az adószám egyezőségének ellenőrzése a nemzetiségi önkormányzatok felelőssége! 

Amennyiben 2015.11.26. napján vagy azt követően az EPER „Dokumentum beküldő” menüpontjában már feltöltötték a létesítő okiratot és annak tartalmában azóta nem történt változás, úgy a pályázói felületen nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy a legutóbb feltöltött létesítő okiratot kívánja a befogadás ellenőrzés során figyelembe vetetni.

FIGYELEM! A létesítő okirat a befogadási kritérium ellenőrzéséhez szükséges, nem hiánypótolható!

elektronikusan, az EPER-ben a „Dokumentum beküldő” menüpontban

b)       Az igénylő jogi helyzetét igazoló dokumentum Kiállításának dátuma a benyújtástól számítva 30 napnál nem lehet régebbi (civil szervezet esetében az ellenőrzés a birosag.hu közhiteles adatbázisa alapján történik az EPER-ben regisztrált adószám alapján).

Az EPER-ben regisztrált adószám helyességének ellenőrzése a pályázó felelőssége.

FIGYELEM! Civil szervezetek esetében, valamint állami fenntartású oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és minden további, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában szereplő szervezet esetében a jogi helyzet igazolására nincs szükség.

Amennyiben 2015.11.26. napján vagy azt követően az EPER „Dokumentum beküldő” menüpontjában már feltöltötték a jogi helyzetet igazoló dokumentumot és annak tartalmában azóta nem történt változás, úgy a pályázói felületen nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy a legutóbb feltöltött jogi helyzetet igazoló dokumentumot kívánja a befogadás ellenőrzés során figyelembe vetetni.

FIGYELEM! A jogi helyzetet igazoló dokumentum a befogadási kritérium ellenőrzéséhez szükséges, nem hiánypótolható!

elektronikusan, az EPER-ben a „Dokumentum beküldő” menüpontban

c)        Az igényelt támogatási összeg alapjául szolgáló árajánlatok és/vagy az igénylő költségeit igazoló egyéb dokumentumok

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

d)       A pályázati díj befizetését igazoló bankkivonat másolata

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

e)       Tudományos konferenciák, kutatóprogramok szervezése esetén: szakmai referenciák

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

f)         Közgyűjtemény állományának gyarapítása, nyomdakész alkotások kiadása, publikálása esetén: a megvásárolandó / kiadandó könyvek, hanghordozók címlistája

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

g)       Hitéleti programok esetén: a hitéleti vezető részvételi szándéknyilatkozata

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

h)       Éves programterv amennyiben rendelkezik vele (nem kötelező)

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

i)         Érintettség esetén: közzétételi kérelem (letölthető formanyomtatvány)

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

j)         Az igényelt támogatási összeg szöveges indoklása, részletes kifejtése (a költségvetési tábla része)

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén

k)       Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (www.bgazrt.hu honlapról letölthető)

elektronikusan, az EPER-ben a pályázat felületén
11. A pályázat befogadása, formai vizsgálata és tartalmi bírálata

A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap. 

11.1.Befogadási kritériumok megfelelősségének vizsgálata 
A beérkezést követően az alábbiak vizsgálatára kerül sor:
 • a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra; 
 • az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket; 
 • a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. Az Alapkezelő ezt a kritériumot a pályázati kiírás 10. a) és b) pontjában kért, a pályázat véglegesítéséig benyújtott dokumentumok, valamint az ott megadott esetekben az adószám alapján ellenőrzi! 

A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra kerül. A befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, beleértve ebbe azt az esetet is, amennyiben valamely dokumentum hiánya, meg nem felelősége, illetőleg a tévesen megadott adószám miatt az ellenőrzés nem lehetséges.

11.2.A befogadott pályázatok érvényességi (formai) ellenőrzését az Alapkezelő végzi. A befogadott pályázat érvényes, ha az alábbi feltételek mindegyikének együttesen megfelel:
 • tartalma a pályázati kiírásnak megfelel;
 • a pályázó szervezet érvényes regisztrációval rendelkezik;
 • valamennyi melléklet csatolásra került és megfelelő (oldalhű digitális másolat került felcsatolásra, a dokumentum olvasható);
 • a pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között nincs ellentmondás;
 • a pályázati díj összege a pályázat véglegesítéséig befizetésre került a megadott számlára, közleményrovatban egyértelműen feltüntetve a kért azonosítókat (adószám, felhívás kódja).

11.3.Amennyiben az Alapkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, a pályázati útmutatóban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött értesítésében 7 napos hiánypótlási határidő kitűzésével, a hiányzó adat, vagy dokumentum megnevezésével hiánypótlásra hívja fel. A pályázó által történő hiánypótlásra, adatmódosításra kizárólag az Alapkezelő által meghatározott időben kerülhet sor.

11.4.A következő esetekben hiánypótlásra nem kerülhet sor, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a)teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében
b)a pályázati díj a pályázat véglegesítéséig nem került megfizetésre;
c)a kiírás 1. pontjában rögzített céltól eltérő pályázati cél esetében, valamint amennyiben a pályázatban megadott tevékenység a kiírás 6. pontja alapján nem támogatható;
d)a pályázat olyan tevékenység megvalósítására került benyújtásra, amely párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kiírás (NEMZ-CISZ-19, NEMZ-TAB-19 vagy NEMZ-PED-19) keretében támogatható lett volna.

11.5.Amennyiben a hiánypótlás a Pályázó hibájából nem történik meg, nem teljes körűen történik meg, vagy nem határidőre valósul meg a pályázati kiírásnak megfelelően, úgy a pályázat érvénytelennek minősül, amiről az Alapkezelő értesítést küld az elektronikus rendszeren keresztül a pályázónak. Az érvényes pályázatokat az Alapkezelő továbbítja a tartalmi bírálatot végző testületnek, ezt követően jóváhagyás céljából a Miniszterelnökség részére.

11.6.A tartalmi értékelés szempontjai:
 • részletesen kifejtett programterv;
 • a 2019. évi tervezett tevékenységek realitása, átláthatósága;
 • az együttműködések megalapozottsága, és megfelelő dokumentáltsága;
 • a tervezett költségek indokoltsága és hatékonysága;
 • a vállalt feladatok és az elérendő eredmények konkrétsága;
 • a pályázó szervezet tevékenységi köre, szervezet működési köre országos, regionális, helyi érdekű;
 • a nemzetiségi nyelv használata;
 • éves programterv;
 • a programmal, tevékenységgel elérendő közösség nagysága, aránya az adott nemzetiségen belül.

11.7.Nyertes pályázat esetén a Kedvezményezett a pályázatában tervezett indikátorok megvalósított értékeiről a pályázati beszámolóban beszámol.

11.8.A benyújtott pályázatokról a Nemzetiségi Támogatási Albizottság szakmai bírálata alapján a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntési javaslatot terjeszt fel jóváhagyás céljából a Miniszterelnökség részére. Az Alapkezelő a Miniszterelnökség jóváhagyása alapján hozza meg a támogatási döntést.

11.9.Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 70. nap. A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát az Alapkezelő fenntartja.

11.10.Az értékelési szempontokat az Alapkezelő a Miniszterelnökséggel és a Bizottsággal egyeztetve határozta meg.

12. Döntéshozatal és kiértesítés

A benyújtott pályázatokról a Miniszterelnökség jóváhagyása alapján az Alapkezelő dönt. Az Alapkezelő a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját a döntést követően a www.bgazrt.hu internetes honlapon közzéteszi, ezt követően az elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, és a támogatói okirat kiállításához benyújtandó dokumentumok köréről, valamint a benyújtás határidejéről.

13. Támogatói okirat kiadása

13.1.Az Alapkezelő a támogatott pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére a támogatás felhasználásáról támogatói okiratot állít ki, amennyiben minden, a 13.2. pont szerinti dokumentum, a támogatási döntés közzétételétől számított legkésőbb 60 napon belül rendelkezésre áll. 

13.2.A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok:


Dokumentum megnevezése Benyújtás módja
A szervezet hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a számlavezető hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár által hitelesített eredeti példánya papír-alapon, vagy elektronikusan az EPER-ben a „Dokumentum beküldő” menüpontban
A Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél eredeti példánya azonnali beszedési megbízás alkalmazásához. (Felhatalmazó levél sablon letölthető: www.bgazrt.hu) papír-alapon
A pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén: a ténylegesen megítélt támogatási összegnek megfelelően az eredeti költségvetési terv, valamint amennyiben a Kedvezményezett szükségesnek látja a tervezett indikátorok módosítása a kért és a megítélt támogatás különbségével arányos mértékben. FIGYELEM! Az indikátorokat a támogatási jogviszony létrejötte után nem lehet módosítani. FIGYELEM! Támogatói okirat – a kért teljes vagy attól alacsonyabb támogatás megítélése esetén is – csak akkor állítható ki, ha a költségterv el nem számolható költséget nem tartalmaz! elektronikusan, az EPER-ben, a pályázat felületén
Amennyiben azt jogszabály előírja: a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély hitelesített másolata papír-alapon

13.3.Nem bocsátható ki támogatói okirat annak, aki:
•a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
•jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
•az Áht. 48/B. § alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban;
•a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
•nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.

13.4.Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a támogatási jogviszony nem jön létre, melyről az Alapkezelő a Kedvezményezettet értesíti, és a Miniszterelnökséget tájékoztatja. 

13.5.A támogatói okirat kiállításához szükséges valamennyi feltétel 13.1. pont szerinti határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő kiadja a támogatói okiratot.

13.6.A költségvetési támogatás visszavonása vagy a támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettség megszegése esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából az Alapkezelő a támogatói okiratban megfelelő biztosíték kikötéséről rendelkezhet.

13.7.Biztosítékként a támogatói okirat kibocsátásához a Kedvezményezettnek be kell nyújtania az Alapkezelőhöz valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, mely az Alapkezelő javára szól, és amely csak az Alapkezelő írásbeli hozzájárulásával vonható vissza és pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

14. A támogatás folyósítása

14.1.A támogatás folyósítására a támogatói okirat közlését – ha a támogatói okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igénytől, a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozatának beérkezését, illetve a támogatói okiratban meghatározott határidőn lejártát – követő 30 napon belül kerül sor. A támogatás kifizetésének feltételeit, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató tartalmazza. Költségvetési szerv esetén a támogatás folyósítása jelen Pályázati Kiírás 5.7. pontjának megfelelően teljesül.

14.2.A támogatás folyósítása kizárólag hitelintézetnél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlára történő átutalással történik.

15. Nyilvánosság

15.1.A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása, tevékenységei során, kommunikációjában, kapcsolódó kiadványaiban, honlapján a Miniszterelnökség és az Alapkezelő nevét és hivatalos grafikai logóját megjeleníti. Amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik honlappal, úgy az információt a helyben szokásos módon teszi közzé.

15.2.Amennyiben a Kedvezményezett beszámolója keretében a 15.1. pontban foglaltakat nem vagy hiányosan tudja igazolni, úgy az a megítélt támogatás 5%-ának visszavonását eredményezi a beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

15.3.Az Alapkezelő a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, az adott nemzetiségi közösség ismertségének és elismertségének növelése céljából – a pályázati program jellegétől függően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet. 

16. Az elszámolás

16.1.A támogatást a támogatói okiratban meghatározott célra és időszakban lehet felhasználni. A támogatás jogszerű felhasználásáról a támogatói okirat, az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati Útmutató alapján kell szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: Beszámoló) keretében elszámolni.

16.2. A Kedvezményezett a pályázatában tervezett indikátorok megvalósított értékeiről a szakmai beszámoló részeként beszámol.

16.3.Amennyiben a Beszámoló a támogatói okiratban rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott beszámoló hiányos, az Alapkezelő a Kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti a beszámolási vagy hiánypótlási kötelezettségét, illetve a fennmaradó hiányosságokra további hiánypótlási felszólítás kiküldése válik szükségessé, az Alapkezelő az elektronikus rendszeren keresztül küldött üzenetben, 8 napos határidővel második felszólítást küld a Kedvezményezett részére.

FIGYELEM! Az elektronikus pályázat sajátosságai alapján az elektronikus rendszeren keresztül kiküldött üzenet hivatalos írásos értesítés, amely a kiküldéssel kézbesítettnek számít, a hiánypótlásra megadott határidő a kiküldés napjától számítódik. A pályázó vállalja, hogy a teljes pályázati folyamat során, az elektronikus rendszeren érkező hivatalos üzeneteit figyelemmel kíséri.

16.4.A költségvetési támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más költségnemben keletkezett.
A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.

16.5.A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

17. Kifogás

17.1.A támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett, az Alapkezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a támogatói okiratba ütközik. A kifogást az Ávr. 102/D. §-a alapján a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül  írásban lehet benyújtani.

17.2.A kifogásnak tartalmaznia kell:
 • a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét;
 • a kifogással érintett pályázat, a támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat;
 • a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
 • a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését;
 • nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
17.3.Az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül - az elutasítás indokainak megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha:
 • azt határidőn túl terjesztették elő,
 • azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 • az a korábbival azonos tartalmú,
 • a kifogás nem tartalmazza a 17. 2. pontban meghatározott adatokat,
 • azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 • a kifogás benyújtásának nincs helye,
 • a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
17.4.Az Alapkezelő – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a Miniszterelnökséghez. A kifogást a Miniszterelnökség annak kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.

17.5.Ha a kifogás alapos, a Miniszterelnökség elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti.

17.6.A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

18. További információ

18.1.A Miniszterelnökség, az Alapkezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni az Alapkezelőt. E kötelezettség megszegése esetén az Alapkezelő jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatói okirat kibocsátását megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.

18.2.A NEMZ-KUL-19 sz. pályázati csomag dokumentumai:
 • a NEMZ-KUL-19 sz. Pályázati Kiírás,
 • a NEMZ-19 sz. Pályázati Útmutató
 • a pályázati adatlap (elektronikus felületen)
 • a kötelezően meghatározott csatolandó dokumentumok
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, a bennük foglaltak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

18.3.A NEMZ-KUL-19 sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapjáról (www.bgazrt.hu).

18.4.A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.bgazrt.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés