English/Magyar

Erdélyi pályázati felhívás

1. A pályázat célja:

A Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások bemutatása

 1. Regionális és helyi jelentőségű közművelődési intézmények működési és programtámogatása
 2. Óvodák, bölcsődék működésének, eszközfejlesztésének támogatása (egyházak, egyesületek, alapítványok pályázhatnak)
 3. Nemzetközi, országos, regionális és megyei rangú, magyar diákok számára szervezett tantárgy-, tehetséggondozó-, szakképzési- és sportversenyek/táborok támogatása
 4. A romániai magyar nyelvű felsőoktatás keretében zajló szakmai- és terepgyakorlatok, tanulmányutak és tanár-diák közös szakmai-tudományos tevékenységek támogatása. Felnőtt- és szakképzési programok támogatása

2.1. A pályázati felhívásokra benyújtott pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

Felhívjuk továbbá a pályázók szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett részére a regionális és helyi jelentőségű közművelődési intézmények működési és programtámogatására kulturális célú támogatás nyújtható az N 357/2007. számú bizottsági határozat szerint. (Az Európai Bizottság 2007-ben hagyta jóvá N 357/2007. számú határozatával a kulturális miniszter által a központi költségvetésből (OKM fejezeti kezelésű előirányzatból, illetve utódjából) nyújtható kulturális célú támogatásokat.)

3. A pályázók köre:

A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be romániai székhelyű:

3.1. társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,

3.2. egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

4.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,

4.2. profitorientált gazdasági társaságok,

4.3. azok az intézmények, szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.

5. Igényelhető támogatás:

5.1. A minimálisan igényelhető összeg 100.000. HUF, a maximálisan igényelhető összeg 600.000.HUF.

5.2. A teljes támogatási keretösszeg 84 M HUF

5.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású

5.4. Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – eltérő költségvetési tartalommal – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

5.5. Egy pályázó felhívásonként csak egy pályázatot nyújthat be.

5.6. Saját forrás meglétének bemutatása nem szükséges.

6. Támogatható kiadások:

A programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyieszköz beszerzés, szolgáltatások, a programhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai), működési költségek.

7. A pályázat megvalósítási paraméterei:

7.1. Megvalósítási időszak: 2012. március 9. – 2013. február 28.

7.2. Benyújtási határidő: 2012. április 10., kedd (postabélyegző dátuma).

7.3. Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2013. március 30-ig.

8. A pályázat benyújtásának formája:

A www.bgazrt.ro –ról letölthető adatlap kitöltése és elmentése a honlapon, majd nyomtatott formában a 9. pontban leírt kötelező mellékletekkel együtt postai úton kérjük megküldeni a következő címre: BGA Pro Transilvania 400750 Cluj. OP.1, CP. 423.

9. A pályázat formai követelményei:

9.1. pontosan kitöltött adatlap

9.2. adószám igazolás egyszerű másolata (Certificat de Inregistrare Fiscala, vagy Cod Fiscal)

9.3. a támogatási kérelemhez mellékletként csatolni kell a szervezet 2011. évi tevékenységi beszámolóját (max. 2 A4-es oldal)

9.4. a pályázatban szereplő költségvetési tételeket a honlapunkról letölthető egységesített költségterv nevű excel állományba is be kell vezetni és e-mailen elküldeni az irodánk címére vagy a postán feladott pályázattal együtt CD-n beadni

9.5. Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

10. A pályázat érvényessége:

10.1. A pályázat érvénytelen, ha:

10.1.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

10.1.2. a projekt megvalósításának időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;

10.1.3. a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be (a www.bgazrt.ro honlapon kitöltendő adatlap esetében 2012.04.10. 14.00 óra után, a postai feladás esetén 2012.04.10. után).

10.2. A pályázat érvényes, ha:

10.2.1. a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;

10.2.2. a pályázat benyújtása esetében a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;

10.2.3. a pályázatot az arra jogosult képviselő a megfelelő módon aláírta;

10.2.4. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget;

10.2.5. a pályázatot a benyújtási határidőn belül nyújtották be;

10.2.6. a pályázóra nem vonatkozik a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;

11. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében az Alapkezelő erdélyi kirendeltsége az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

11.1. Tartalmi értékelés szempontjai

 • A projekt céljai a helyi/regionális probléma megoldására irányulnak és a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak
 • A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetőek, a projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival
 • A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen, a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását
 • A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók
 • A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg
 • A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatóak
 • A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából

11.2. Pénzügyi értékelési szempontok

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadások a projekt megvalósítása szempontjából indokoltak
 • A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal

11.3. További értékelési szempontok

 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető összefüggés van
 • A projekt ütemezése világos és megvalósítható
 • A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak

A beérkezett pályázatokat a Bethlen Gábor Alap erdélyi kirendeltsége ellenőrzi és feldolgozza, majd támogatási javaslattal továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja azt a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, mely döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

12. Jogorvoslat

A döntést illetően a pályázó 15 munkanapon belül a pályázat regisztrációs számának meghatározásával jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet a Bethlen Gábor Alap erdélyi kirendeltsége a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásfinanszírozási igazgatóságához továbbít. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszadási kötelezettsége 30 nap.

13. Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) a 2012. évi Pályázati útmutató tartalmazza. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg a 2012. évi Pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a szerződéskötéstől elállhat.

14. A támogatási szerződés megszegésének következményei:

14.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

14.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára forintban teljesítendő utalásként.

15. A pályázati csomag tartalma:

15.1. pályázati felhívás

15.2. 2012. évi pályázati útmutató

15.3. pályázati adatlap és a költségterv

16. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az erdélyi kirendeltség honlapján – www.bgazrt.hu és www.bgazrt.ro – a 2012. évi Pályázati útmutató címszó alatt találhatóak.


Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés