English/Magyar

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghívásos pályázatot hirdet az erdélyi nemzeti jelentőségű programok keretében szakmai és kulturális intézmények támogatására

1. A pályázat célja:


A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint az 5/2012. (II. 13.) számú bizottsági határozat alapján jelen pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kíván ösztönözni, e célokat tükröző pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívás tárgya:


Romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben és kulturális tevékenységben meghatározó szerepet vállaló intézmények működésének és/vagy programjainak támogatása.

2.1 A pályázatra meghívott intézmények:

András Alapítvány

Barabás Miklós Céh

Bernády Alapítvány

Diakónia Keresztyén Alapítvány

Erdélyi Kárpát Egyesület

Erdélyi Kézmíves Céh

Erdélyi Magyar Adatbank

Erdélyi Magyar Filmszövetség

Erdélyi Magyar Írók Ligája

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Erdély Mentőcsoport

Gondviselés Segélyszervezet

Heltai Gáspár Alapítvány

Jakabffy Elemér Alapítvány

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság

Kriterion Közművelődési Alapítvány

Kolozsvári Magyar Diákszövetség

Kolozsvár Társaság

Kriza János Néprajzi Társaság

Lasarus Alapítvány

Magyar Ifjúsági Tanács

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Partiumi Magyar Művelődési Céh

Pósta Béla Egyesület

Romániai Falugondnokságok Szövetsége

Romániai Magyar Dalos Szövetség

Romániai Magyar Gazdák Egyesülete

Romániai Magyar Közgazdász Társaság

Romániai Magyar Néptánc Egyesület

Romániai Magyar Zenetársaság

Szeret Klézse Alapítvány

Teleki Téka Alapítvány

Tranzit Ház

Jelen pályázati felhívásban csak a felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

2.2. A pályázati felhívásra benyújtott pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

Csekély összegű támogatások (de minimis) körét az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelye határozza meg.
Csekély összegű támogatást (de minimis) kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg esetében a támogatási intenzitás meghaladná a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
A támogatás odaítélését megelőzően a pályázó írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) az 787/2010/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
Felhívjuk továbbá a pályázók szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett részére a fenti, csekély összegű támogatással támogatandó tevékenységek esetén kulturális célokra, illetve a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatására kulturális célú támogatás nyújtható az N 357/2007. számú bizottsági határozat szerint (Az Európai Bizottság 2007-ben hagyta jóvá N 357/2007. számú határozatával a kulturális miniszter által a központi költségvetésből (OKM fejezeti kezelésű előirányzatból, illetve utódjából) nyújtható kulturális célú támogatásokat.)

3. A pályázók köre:

A 2010. évi CLXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:
A 2.1. pontban felsorolt intézmények, vagy azok működtetését segítő egyéb szervezetek, amelyekre vonatkoznak az alábbi általános szabályok: Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, civil szervezetek, alapítványok, egyházak.


4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

4.1. azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen tartozása van.

5. Igényelhető támogatás:

5.1. 600.000 Ft – 5.000.000 Ft közötti összeg.
5.2. A teljes támogatási keretösszeg: 64.500.000 Ft melyet a Bethlen Gábor Alap 2012. évi költségvetésének” Egyéb támogatások” elnevezésű előirányzat “Egyedi támogatások kerete” terhére biztosítunk.
5.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású.
5.4. Saját forrás meglétének bemutatása a pályázat során nem szükséges.

6. Támogatható kiadások:

6.1. Dologi kiadások: anyagköltség, karbantartási költség, üzemeltetési kiadások, bérleti díj (ingatlan, eszközbérlet), reklám kiadások, marketing kiadások, reprezentációs kiadások, rendezvények kiadásai, szolgáltatások (eseti megbízás, szakértői szolgáltatás, közüzemi szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, takarítás, őrzés), egyéb szolgáltatások (banki, hatósági, eljárási).
6.2. Személyi kiadások: bérek, megbízási díj (rendszeres), egyéb személyes juttatás, járulékok
6.3. Felhalmozási kiadások: beruházás, felújítás

7. Nem elszámolható költségek köre:

7.1. Jövedéki termékek költségei
7.2. Késedelmi kamat
7.3. Bírságok kifizetése
7.4. Felmondás, végkielégítés, jutalom kifizetése és vonatkozó járulékok

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1. Megvalósítási időszak: 2012. április 1. – 2013. február 28.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2012. április 2.
8.3. Benyújtási határidő: 2012. május 7.
8.4. Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. március 30.

9. A pályázat benyújtásának formája, szakaszai:

9.1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján (www.bgazrt.hu) található adatközlő lap pontos kitöltése
9.2. Az adatközlő lap kinyomtatása, aláírása, bélyegzése
9.3. A kinyomtatott adatközlő lap és a kötelező mellékletek (10. pontban felsorolt) postázása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. címére (1250 Budapest, Pf.:32)
9.4. A pályázatot a mellékletekkel együtt egy eredeti példányban kérjük postázni, személyes benyújtására nincs lehetőség.

10. A pályázat formai követelményei:

10.1. Pontosan kitöltött adatközlő lap, amely elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásfinanszírozási osztály Egyedi támogatások osztályán, illetve: www.bgazrt.hu honlapon
10.2. A pályázat tárgyát képező tevékenység, program szakmai összefoglalója
10.3. Költségterv, amely elérhető: www.bgazrt.hu honlapon
10.4. Alapító okirat/alapszabály,
10.5. „de minimis” nyilatkozat, amely elérhető: www.bgazrt.hu honlapon
10.6. Nyilatkozat a működésről, a pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről, amely elérhető: www.bgazrt.hu honlapon
10.7. Egyéb dokumentáció: ingatlan beruházás esetén: építési engedély, tulajdoni lap, vagy nem saját tulajdonban lévő telek/ingatlan esetén tartós használatba vételről szóló szerződés (fénymásolat)
10.8. Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

11. A pályázat érvényessége:

11.1. A pályázat érvénytelen, ha:

11.1.1. a megvalósítás időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;
11.1.2. a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be (2012.05.07. után).

11.2. A pályázat érvényes, ha:

11.2.1. az adatközlő lapot, az adatközlő laphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;
11.2.2. a pályázat benyújtásakor a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
11.2.3. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget;
11.2.4. a pályázatot a benyújtási határidőn belül nyújtották be;
11.2.5. a pályázóval kapcsolatban nem áll fenn a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;
11.2.6. a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel;
11.2.7. a pályázatot és mellékleteket az arra jogosult képviselő megfelelő módon aláírta;

12. Értékelés:
Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

12.1. Tartalmi értékelés szempontjai

 • A pályázó szervezet tevékenysége kiemelten hozzájárul a hosszú távú nemzeti érdekek megvalósításához
 • A pályázó szervezet hatékony szerepet vállal a külhoni magyar közösségek megmaradásának, erősödésének, fejlődésének szolgálatában
 • A pályázó szervezet központi szerepet vállal az adott régió közösségének életében
 • A pályázó szervezet tevékenysége jelentősen hozzájárul az anyanyelv ápolásához, a kisebbségi helyzetben való megmaradásához


12.2. Pénzügyi értékelési szempontok

 • A szöveges indoklás alátámasztja a költségtervben feltüntetett összegeket
 • A tervezett kiadások a megvalósítás szempontjából indokoltak
 • A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal

12.3. További értékelési szempontok

 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van
 • A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a támogatott program, intézményi tevékenység, civil szervezeti munka eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak

13. Döntés:
A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.
A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság dönt, a beadási határidőtől számított 60 napon belül. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a www.bgazrt.hu honlapon.
A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

14. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) a 2012. évi Meghívásos pályázati útmutató tartalmazza.
Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg a 2012. évi Meghívásos pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy az Alapkezelő a szerződéskötéstől elállhat.


15. A támogatási szerződés megszegésének következményei:

15.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
15.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára forintban teljesítendő utalásként.

16. A pályázati csomag tartalma:

16.1. pályázati felhívás
16.2. 2012. évi Meghívásos pályázati útmutató
16.3. adatközlő lap, költségterv, alapítóokirat/alapszabály, de minimis nyilatkozat, nyilatkozat a működésről, pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről

17. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

18. Letölthető dokumentumok:

 • Adatközlő lap
 • Költségterv
 • „de minimis „ nyilatkozat
 • Nyilatkozat a működésről, a pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről
 • 2012. évi Meghívásos Pályázati útmutató
 • Elszámolási összesítő

 • Címkék

  Eseménynaptár
   
   
  Határon átnyúló együttműködés