English/Magyar

A "Szülőföldön magyarul" program felvidéki pályázati felhívása

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. március 15-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” ösztöndíj-pályázati felhívását a „nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2011/2012-es tanévre.

A pályázat célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása - ösztöndíj-támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Pályázók köre:

 1. Nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet
 • az az óvodás, aki Szlovákiában működő óvodában magyar nyelvű nevelésben/képzésben vesz részt, illetve magyar nyelvű képzésben kezdi tanulmányait a 2012/2013 - as tanévben.
 • az az általános és középiskolás tanuló, aki Szlovákiában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait, magyar nyelven folytatja vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesül.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülők pályázatainak elbírálása egyedi döntéssel történik.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre:

 • aki érettségi utáni bármilyen, nem felsőoktatásban folyó képzésre jár,
 • aki első szakképesítés utáni bármilyen, nem felsőoktatásban folyó képzésre jár,
 • aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek,
 • aki a 2011/2012-es tanév első félévében 50 óránál többet hiányzott igazolatlanul
 • aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

A fenti feltételek bármelyikének fennállásának esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉS, OKTATÁSI TÁMOGATÁS - 20.000 Ft-nak megfelelő EUR összegű nevelés, oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki szlovákiai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 2.400 Ft-nak megfelelő EUR összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki szlovákiai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul. A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható!

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő EUR összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven, nappali tagozaton folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók, egy pályázati csomagban. A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

A támogatás a 2011/2012-es tanévre egy alkalommal igényelhető. A megítélt támogatási összegről a pályázó postai úton kap tájékoztatást.

IV. Pályázati határidő:

Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012. tanévben igényelhető támogatásokra 2012.március 15-től 2012. április 30-a közötti időszakban folyamatosan lehet pályázni.

2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

V. Pályázás módja:

A pályázatokat csak a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon, papír alapon lehet benyújtani.

Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap;

- kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a tanuló/óvodás születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, és ha már rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor annak fénymásolata is

b) a törvényes képviselő személyazonosító okiratának fénymásolata; néveltérés (a szülő és a törvényes képviselő esetében) a törvényes képviseletet bizonyító okirat

c) a tanuló/óvodás intézménylátogatási igazolásának eredeti példánya (pályázati űrlap része) az igazolatlan órák számának megjelölésével az osztályfőnök aláírásával hitelesítve.

d) Az iskolaköteles óvodások esetében igazolás arról, hogy magyar iskolába iratkozott (pályázati űrlap része).

A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap;

- kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó személyazonosító okiratának fénymásolata;

b) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely tartalmazza az adott tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, vagy a magyarul hallgatott tárgy(ak) nevét.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetésüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák rugalmasabb intézése érdekében.

VI. Lebonyolító szervezet:

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku

Elektrárenská 2. P.O. BOX 49., 945 01 Komárno

Tel/fax: 035 7714755

Mobil: 0907 479 640

E-mail: szmpsz@szmpsz.sk

VII. Pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat kétféleképpen lehet benyújtani:

 1. A pályázatot postai úton, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani a fent megadott címre. Minden pályázó kérelmét külön borítékban küldjék, a feladási szelvényen a pályázó gyermek / tanuló nevét tüntessék fel. Egy borítékban csak 1 pályázó adatlapját fogadjuk el. A borítékra írják rá: Pályázat 2012.
 2. A pályázati adatlapot a megadott gyűjtőhelyen (lásd VIII. pontban) adja le a pályázó, vagy az iskola. Osztályok, illetve iskolák közreműködésénél kérjük, a leadott adatlapokhoz készítsenek az osztályfőnök (igazgató) által aláírt, dátummal ellátott listát, melynek másolatát csatolják az összeszedett adatlapokhoz. Ezek nélkül a gyűjtőhelyeken nem veszik át a pályázatokat, illetve reklamáció nem fogadható el.

VIII. Pályázati adatlapok beszerzése:

 • letölthetők a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapjáról: a www.szmpsz.sk címről
 • beszerezhetők az iskolákban, gyűjtőhelyeken
 • továbbá beszerezhetők:

- a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége komáromi Központi Irodájában (945 01 Komárno/Komárom, Elektrárenská 2., Tiszti pavilon),

- az SZMPSZ Galántai RPK irodában (924 00 Galanta/Galánta, Kodály Zoltán utca 777.),

- az SZMPSZ Rimaszombati RPK irodában (979 01 Rimavská Sobota/Rimaszombat, Daxner utca 35-37),

- az SZMPSZ Kassai RPK irodában (040 01 Košice/Kassa, Hlavná 72)

IX. Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A beérkezett pályázatokról a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, az utalás napján érvényes árfolyam szerint. Erről a nyertes pályázók külön értesítést kapnak.

Azon pályázók, akik a 2011. évi pályázati időszakban nyitottak bankszámlát az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2012. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.

A 2012. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz bankszámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről szintén értesítést kapnak.

További tájékoztatás az SZMPSZ irodájától kérhető munkanapokon 1000 – 1200 között a 035 7714 755-ös telefonszámon, a 0905 932120 számon 1000 – 1200, illetve a 0904 397322 számon 1400 – 1600 órákban, vagy e-mailen, az szmpsz@szmpsz, a mfabo@szmpsz, vagy ahanesz@szmpsz címen.

X. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adat


Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés