English/Magyar

A "Szülőföldön magyarul" program muravidéki pályázati felhívása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. március 15-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” pályázatot a „nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2011/2012-es tanévre.

A pályázat célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Pályázók köre:

  1. Nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet:
  • az a szlovéniai óvodás, aki a 2012/2013-as tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdi meg az írás és az olvasás elsajátítását;
  • az az általános és középiskolás tanuló, aki Szlovéniában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar anyanyelvi szinten folytatja, valamint az a kiskorú, aki speciális magyar nyelvű oktatásban részesül.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és az azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülők pályázatainak elbírálása egyedi döntéssel történik.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre:

  • aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek,
  • az az általános-, vagy középiskolás tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében több mint 20 igazolatlan órát halmozott fel,
  • aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

A fenti feltételek bármelyikének fennállásának esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉS, OKTATÁSI TÁMOGATÁS - Gyermekenként 20.000 Ft-nak megfelelő euró összegű nevelés-oktatási támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorút/kiskorúakat nevelő szülő/nevelő minden olyan gyermeke után, aki szlovéniai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és anyanyelvi szinten tanulja a magyar nyelvet.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - Gyermekenként 2.400 Ft-nak megfelelő euró összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorút/kiskorúakat nevelő szülő/nevelő, amennyiben a gyermeke szlovéniai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár, és anyanyelvi szinten tanulja a magyar nyelvet. A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható!

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - Hallgatónként 2.800 Ft-nak megfelelő euró összegű hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven, nappali tagozaton folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy pályázati csomagban).

A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

A támogatás (A. és B., illetve C.) 2011/2012-es tanévben egy alkalommal igényelhető. A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

IV. Pályázati határidő:

Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012-es tanévre igényelhető támogatásokra 2012. március 15. – 2012. április 30-a közötti időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2012. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

V. Pályázás módja:

A pályázatokat kizárólag a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon, papír alapon lehet benyújtani.

Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek: (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap

- kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó szülő vagy nevelő szülő személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b.) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonossági igazolványának, illetve útlevelének fénymásolata;

c.) a gyermek óvodai- vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését és az igazolatlan órák számát.

C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek: (a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)

- megfelelően kitöltött pályázati adatlap

- kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b.) a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

VI. Lebonyolító szervezet:

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

9220 Lendva, Fő utca 32.

Tel: 02-577-6660, 02-577-6677

E-mail: info@mnmi-zkmn.si

banffy@mnmi-zkmn.si

Honlap: www.mnmi-zkmn.si

VII. Pályázatok benyújtásának módja:

ajánlott küldeményként, postai úton a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére, vagy személyesen az MNMI Szakszolgálatánál (munkanapokon 7.30 és 17.00 között).

VIII. Pályázati adatlap beszerzése:

A pályázati formanyomtatványok beszerezhetők a Bánffy Központban, az MNMI Szakszolgálatánál, illetve letölthető az MNMI honlapjáról: www.mnmi-zkmn.si

IX. Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A beérkezett pályázatokról a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsadó Testülete ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, az átutalás napján érvényes árfolyam szerint. Erről a nyertes pályázók külön értesítést kapnak.

A támogatás utalásáról a MNMI intézkedik.

Bővebb tájékoztatás a 02/577-66-60, 02/577-66-77-es telefonszámokon lehet kapni.

X. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.
Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés