English/Magyar

Óvodai-iskolai együttműködési programok támogatása

„2014 A KÜLHONI MAGYAR FELSŐSÖK ÉVE”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2014. évi „Egyéb támogatások” előirányzat „2014 a külhoni magyar felsősök éve” elnevezésű kerete terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Alapkezelő) felhívása a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.

A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése.

A külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok munkája nagyban meghatározza a külhoni magyar felső tagozatos diákok közösségének számát, minőségét. Ezért a „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program keretében olyan, óvoda- és iskolapedagógusok közös programjainak megvalósítását is támogatjuk, amelyek biztosítják, hogy a külhoni magyar nevelési nyelvű felső tagozatos osztályokban kellő számú diák tanuljon, amely elengedhetetlen a külhoni magyarság identitásának megtartása szempontjából.

A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak. A pályázók, mint módszertani/pedagógiai együttműködők (legalább két pedagógus), pályázatukban egy, legalább 7 hónapon át tartó, minimum négy, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtják be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák, illetve, hogy az anyanyelven oktató intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket az intézményben tartsák.

 

 

2.       A pályázati felhívás bemutatása:

Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során.

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program keretében a „2012 a külhoni magyar óvodák éve” és a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” programok folytatásaként külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása. Az együttműködő partnerek maguk közül kijelölnek egy projektvezetőt.

A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők.

A megszervezendő támogatott programok: legalább négy, elkülönülő dátumon megvalósuló program.

A megszervezendő programok esetében feltétel a „2012 a külhoni magyar óvodák éve”, valamint a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” programok keretében elkészített módszertani csomagok módszerei egyikének egyszeri alkalmazása. A módszertani csomag letölthető a http://www.kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto, valamint a http://kisiskolasok.hu/index.php/mit-teszunk/modszertani-csomag oldalakról.

 

3.      A támogatás:

3.1.  Az Alapkezelő az együttműködéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:

3.1.1.      a programok megszervezésének járulékos költségeinek fedezetére;

3.1.2.      a megszervezett programok hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).

3.2.  A támogatást természetes személyek igényelhetik, egyszeri ösztöndíj-juttatásként.

3.3.  A támogatás mértéke a négy megszervezett, támogatott programba bevont gyermekek számának átlagától függ.

Programonként vállalt gyerekszám:

  • 10–19 gyermek bevonása esetén: 60 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
  • 20–39 gyermek bevonása esetén: 80 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
  • 40–49 gyermek bevonása esetén: 100 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
  • 50– gyermek bevonása esetén: 120 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
támogatási összeg.

3.4   A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt pénzforgalmi számlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.5   A támogatást az Alapkezelő a programok megvalósítása érdekében támogatási előlegként a támogatási szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül folyósítja.

A nyertes pályázóknak az ösztöndíj-támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban minden önálló program megvalósítását követően 15 napon belül szakmai beszámolót fényképes melléklettel kell eljuttatnia az Alapkezelőhöz, majd a program végső megvalósításáról 2015. január 31-ig egy szakmai beszámolót, valamint az egyes programokon a szülők/nagyszülők által kitöltött jelenléti íveket benyújtani kötelező.

3.6   Az együttműködő partnerek csak egy pályázatot nyújthatnak be, és a programba bevonni kívánt gyermekek száma átlagának függvényében: 60–120 ezer Ft támogatásban részesülhetnek.

 

4.      Pályázók köre:

A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:

A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar pedagógusként óvodában vagy általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát lát el.

 

5.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

5.1   Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 5 millió Ft.

5.2.  A pályázat megvalósítási időszaka: 2014. június–december.

5.3.  A pályázat benyújtása: 2014. március 17. – 2014. március 31. közép-európai idő szerint déli 12.00 óra

5.4.  A program megvalósításáról szóló beszámoló benyújtási határideje: 2015. január 31.

 

6.      A pályázat benyújtásának formája:

6.1.  A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

felsosokeve@bgazrt.hu

6.2.   Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja. Postacímünk: 1250 Budapest, Pf. 32.

A postára adás határideje: 2014. március 31.

6.3.  A pályázati adatlapot aláírva és szkennelve, a mellékleteket szkennelve, egy példányban kell beküldeni felsosokeve@bgazrt.hu e-mail címre.

6.4.  A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.


 7.      A pályázat formai követelményei:

7.1.  Elektronikus levélben, csatoltan az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:

7.1.1.      Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap: (amely elérhető: www.bgazrt.hu), melyet az együttműködésben résztvevő valamennyi pedagógus ellenjegyez. Tekintettel arra, hogy a pályázat hitelességét a pályázók aláírásai igazolják, a kitöltött adatlapot aláírással ellátva, .pdf formátumban kell csatolni. Több mint két pedagógus esetén pótlap becsatolása szükséges (pályázati adatlap tartalmazza).

7.1.2.      Szakmai önéletrajzok: A szakmai önéletrajzokat .pdf formátumban szükséges csatolni.

7.1.3.      Az együttműködésben megvalósítani kívánt program terve: a pályázó, az együttműködésben résztvevő és az együttműködő partnerek által meghatalmazott projekt vezetőjeként, pályázatában egy, legalább hét hónapon át tartó, minimum négy, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtja be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák, illetve, hogy az anyanyelven oktató intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket az intézményben tartsák. A programtervet .pdf formátumban szükséges csatolni.

 

7.1.4.      A program lebonyolításában résztvevő, együttműködő természetes személyek (pedagógusok) együttműködési szándéknyilatkozata: Az együttműködési szándéknyilatkozatot a pályázók aláírásával ellátva, .pdf formátumban szükséges  csatolni.

 

7.1.5.      A program lebonyolításában résztvevő együttműködő természetes személyek meghatalmazása a projektvezető részére, hogy a támogatás egy összegben az általa megadott számlaszámra érkezzen. A meghatalmazást a meghatalmazók és a meghatalmazott aláírásával ellátva, .pdf formátumban szükséges csatolni.

 

7.1.6.      Az együttműködő természetes személyek munkáltatói igazolása: a munkáltató intézmény által kibocsátott foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentum vagy a terület magyar pedagógus szervezetének igazolása arról, hogy a pályázók oktatói tevékenységet folytatnak. A dokumentumok a pályázat benyújtásának napján nem lehetnek 30 napnál régebbiek. A dokumentumokat .pdf formátumban szükséges csatolni.

 

7.1.7.      Állandó lakhelyet igazoló okmányok fénymásolata: az állandó lakóhelyet igazoló okmányokat .pdf formátumban szükséges  csatolni.

7.2.  Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van (hiánypótlás), melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

8.      A pályázat érvénytelensége:

8.1.   a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

8.2.  a pályázó a pályázatot a benyújtási határidőn túl nyújtotta be;

8.3.  a projektmegvalósítás időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;

8.4.  a pályázó határidőre nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

8.5.  a pályázó a pályázati adatlapot megváltoztatta, az adatok a valóságnak nem felelnek meg;

8.6.  elektronikus, illetve papíralapú pályázat benyújtása esetén a kötelező benyújtandó mellékleteket nem csatolta a pályázó;

8.7.  a pályázati adatlap eredeti példányát a pályázó nem írta alá.

 

9.        A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére, ennek értelmében az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

9.1     A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

9.2  Az együttműködésben óvodásoknak, iskolásoknak és szülőknek/nagyszülőknek szóló megvalósítani kívánt magyar nyelvű program tervében bizonyítja elhivatottságát a külhoni magyar óvodás és iskolás közösségek kialakítása, megerősítése terén, vázolja a program lehetséges hatását az anyanyelvi intézményválasztás serkentésének érdekében.

9.3    A megszervezni kívánt programok legalább két pedagógus együttműködésével valósulnak meg.

9.4    Az elbírálás során prioritást élvez az a pályázó, aki

9.4.1    szórványterületen dolgozik;

9.4.2    kettőnél több pedagógussal együttműködve valósítja meg a programot;

9.4.3    a szülők aktív bevonásával valósítja meg a programot.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók a Bizottság döntését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. május 30-ig értesítést kapnak.

 

 10.    A pályázat utánkövetése:

10.1.            A pályázó vállalja, hogy 2015. január 31-ig, a megvalósított programot dokumentáló pályamunka formájában tájékoztatja az Alapkezelőt az együttműködés keretében megvalósuló programok teljesítéséről. Ennek teljesítésére minden önálló program megvalósítását követően 15 napon belül szakmai beszámolót juttat el a támogatóhoz, dokumentálva a megvalósított programelemeket, a résztvevők számát, a programba bevont gyerekek, szülők visszajelzését, értékelését a program megvalósulásáról.

10.2.            A pályázó hozzájárul, hogy beszámolóját a „2014 a külhoni magyar felsősök éve”programok honlapján, illetve nyomtatott kiadványaiban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétegye.

 

11.         Szerződéskötés:

11.1.            A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz” tartalmazza.

11.2.            Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához, vagy nem felel meg a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz” elnevezésű útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

12.   A támogatási szerződés megszegésének következményei:

12.1.             Amennyiben a támogatott a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

12.2.             A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az Államháztartási törvény 53. § (3) bekezdésben meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.


13.     A pályázati csomag elemei:

13.1.            Pályázati felhívás;

13.2.            pályázati adatlap és mellékletei;

13.2.1.   több mint két pályázó esetén pótlap(ok) becsatolása szükséges.

13.3.            Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz

A pályázati felhívás, az adatlap, a pótlapok és az útmutató letölthető a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapjáról.

 

14.     Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

 

15.     További információk:


  • A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz” címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató.
  • A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Bogdán Andrea

e-mail: felsosokeve@bgazrt.hu

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy jelen pályázati felhívással kapcsolatban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai csak a felsosokeve@bgazrt.hu vagy andrea.bogdan@bgazrt.hu e-mail címről indítanak és fogadnak leveleket.

 

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés