English/Magyar

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás

„A magyar kultúráért és oktatásért”

KÖZPONTI  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2014. évi  „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások tárgya

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra
 • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási- nevelési)  programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
 • iskolabusz-üzemeltetés,
 • amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése
 • dokumentum- és kisjátékfilm-készítés 

III. Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
 • jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázati kör részére működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai,  kis értékű eszközbeszerzés , szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
 • országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása 
 • magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése

Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot. Egy pályázó pályázati tárgyként csak egy pályázatot nyújthat be, de összesen legfeljebb 10.000.000 Ft támogatásban részesülhet. 

3. Támogatható kiadások:
 • Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
 • A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés , szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások, nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése)
4. Nem támogatható kiadások:
 • egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési- és internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó 
5. Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
 • kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye
6. A támogatásnyújtás kizáró feltétele: nem részesülhet támogatásban: 

6.1. politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2. gazdasági társaságok (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),
6.3. egyéni vállalkozó,
6.4. azok az intézmények, szervezetek,amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.5. akinek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn,
6.6. azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
6.7. azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.8. azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4-6.8. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7. Igényelhető támogatás:
 • Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében 600.000 Ft – 5.000.000 Ft közötti összeg
 • Horvátország, Szlovénia esetében 200.000 – 5.000.000 Ft közötti összeg
 • Magyarország esetében 200.000 – 4.000.000 Ft közötti összeg
 • A teljes támogatási keretösszeg 400.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egyösszegben vagy részletekben folyósít a Támogató.
 • Az 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg. Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt megjelölni szükséges.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1. Megvalósítási időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31.
8.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2014. január 15.
8.3. Benyújtási határidő: 2014. február 17. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.
8.4. Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2015. január 30-ig.

9. A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a  Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (www.bgazrt.hu)

A pályázati csomag elemei:
 • pályázati felhívás
 • pályázati adatlap és mellékletei
 • 2014. évi pályázati útmutató
10. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap
Csatolandó mellékletek (szkennelve elektronikusan):
 • A 2011-2013. évben nem támogatott pályázóknak létesítő okirat (alapító okirat vagy alapszabály elektronikus formában (beszkennelve),
 • 2011-2013. évben támogatást nyert pályázók esetén a mellékletet az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. Beszkennelve és az eredeti példány 2014. február 17-ig postára adva (a postáraadásról szóló igazolás is feltölthető),
 • 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás (működési igazolás) (teljeskörűen minden pályázónak) vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata beszkennelve,
 • 2011-2013. évben nem támogatott pályázóknak pénzforgalmi számlaszám igazolás beszkennelve (Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára vonatkozóan),
 • 2011-2013. évben támogatást nyert pályázók esetén a mellékletet az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz.
 • 2011-2013. évben nem támogatott pályázóknak aláírási címpéldány (banki aláírás bejelentő karton) beszkennelve
 • 2011-2013. évben támogatást nyert pályázók esetén a mellékletet az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz.
 • ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a tulajdoni lap, tulajdonostársak hozzájárulásáról szóló nyilatkozat (beszkennelve)
10.1 Egyéb, esetileg csatolandó mellékletek: 
 • magyarországi székhelyű pályázók esetén határon túli partnerrel kötött együttműködési szándéknyilatkozat
11. Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

12. A pályázat érvénytelensége:

12.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;
12.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg 
12.3. a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;
12.4. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

13.1. Tartalmi értékelés szempontjai:
 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja
 • A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelentőségű
 • A pályázott projekt célja a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
13.2. Pénzügyi értékelési szempontok:
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.
A pályázatok végső beadási határidejét  követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

14. Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2014. évi Pályázati útmutató tartalmazza.  Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2014. évi Pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy lehetősége van hiánypótlásra.

15. A támogatási szerződés megszegésének következményei:

15.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
15.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott  az Államháztartási törvény 53 § (3) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.  Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

16. A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, támogatása 
   […].1. csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében: 
 • I. pályázati tárgy: tudományos kutatások, konferenciák támogatása
 • II. pályázati tárgy: dokumentum- és kisjátékfilm készítés
 • II. és III. pályázati tárgy, amennyiben a pályázat nem kulturális célú
   […].2. kulturális támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:
 • I. pályázati tárgy: a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, illetve hivatásos színházi produkciók támogatása
 • II. és III. pályázati tárgy, amennyiben a pályázat kulturális célú, kulturális intézmények működési támogatása.
 • III. pályázati tárgy: E pályázati felhívás alapján a határon túli magyar kultúra támogatására kulturális célú támogatás a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § h) pontja alapján nyújtható, az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályainak megfelelően. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami  támogatásnak minősítheti.

17. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alapkezelő internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

18. Kifogás

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra kifogás nyújtható be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz. 
Az Alapkezelő a kifogásokat kivizsgálja és 15 munkanapon belül írásban értesíti a Támogatottat a vizsgálat eredményéről. 

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a 2014. évi Pályázati útmutató címszó alatt találhatóak.

A pályázatokat elektronikus úton lehet benyújtani a NIR - Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés