English/Magyar

Külhoni magyar szakképzés támogatása - gyakornoki program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2015. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint.

 

 1. A pályázat célja:

Támogatás a külhoni iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő diákok gyakorlati ismereteinek bővítése céljából. A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításáról szóló 1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításához kapcsolódóan jelen pályázat célja a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájárulni a gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a képzés során megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek. A program keretében külhoni szakképző intézmények diákjai (egy csoport 5 diákból, valamint vezető tanárukból áll) gyakorlatot teljesíthetnek magyarországi szakképző iskolákban, amely által kialakul vagy erősödik a külhoni és magyarországi intézmények közötti együttműködés, tapasztalatcsere, a diákok és a tanárok elsajátíthatják a magyarországi gyakorlati képzés terén a jó gyakorlatokat. A magyarországi szakképző iskolákban teljesített gyakorlat megvalósításának időtartama 1 hónap (legalább 20 gyakorlati nappal) 2015. július és augusztus hónapokban.

 

2.      A pályázatra meghívottak:

Külhoni szakképzésben résztvevő diákok csoportjai (5 fő) és vezető tanáruk – az 1. sz. mellékletben feltüntetett csoportok. 


 1. Igényelhető támogatás:

3.1   Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 13 300 000 Ft.

3.2   A támogatást magánszemélyek csoportjai vehetik igénybe (5 diák + 1 vezető tanár), mértéke: 475 ezer Ft (5*75 ezer Ft a diákok + 1*100 ezer Ft a vezető tanár részére). Tekintettel a program időtartamára kérjük, hogy a pályázati anyagban lehetőség szerint helyettesítő tanárt is jelöljenek meg, aki szükség esetén ellátja a diákok felügyeletét a magyarországi tartózkodás ideje alatt. Felhívjuk ugyanakkor figyelmüket, hogy a csoportok a jelen pontban meghatározottakhoz képest abban az esetben sem tarthatnak igényt többlet támogatásra, amennyiben a vezető tanárt más tanár helyettesíti a program ideje alatt.

3.3   A nyertes csoportok támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a vezető tanár pályázati adatlapon megjelölt bankszámlájára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.4   A támogatásból a költségek fedezése, illetve a támogatásból a diákokat megillető összeg átadása a diákok részére a vezető tanár feladata.

3.5   A támogatás a következő költségeket foglalja magában: utazás a fogadó intézménybe, egészségügyi biztosítás költsége a program időtartama alatt, egyéb célra felhasználható 

3.6   pénzügyi támogatás. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vezető tanárnak, illetve a diákoknak a magyarországi tartózkodás teljes időtartama alatt érvényes egészségügyi biztosítással kell rendelkezniük, melynek meglétét a fogadóintézmény ellenőrzi!

3.7   A gyakorlati program egyéb költségeit (szállás, ellátás, gyakorlat költségei, stb.) a fogadó intézmények biztosítják.

3.8   A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, melyet a vezető tanár a program lezárultát követően 15 napon belül köteles megküldeni. A beszámolóhoz mellékelni kell a támogatás diákok részére történő átadásáról szóló igazolást. (Az erre vonatkozó formanyomtatvány a pályázati dokumentáció részét képezi.)

3.9   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.10              Az Alapkezelő a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.11              A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

 

4.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

4.1   Megvalósítási időszak: 2015. július 1. – 2015. augusztus 31.

4.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015. május 15.

4.3   Benyújtási határidő: 2015. május 30.

4.4   Szakmai beszámoló benyújtásának határideje: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül.

 

5.      A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/bga oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a BGA Zrt. honlapján (www.bgazrt.hu)

 

6.      A pályázat formai követelményei:

PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a www.bgazrt.hu oldaláról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt 2015. május 30-ig postázni szükséges az Alapkezelőhöz;
 • Állandó lakhely igazolására szóló okmány;
 • Meghatalmazás a vezető tanár részére a pályázat benyújtásához;
 • Jogviszony igazolás.
 • Bankszámla igazolás (eredeti).

 

7.      A pályázat érvénytelen, ha:

7.1     a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

7.2     a pályázó a pályázatot nem határidőre nyújtotta be

7.3     a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

7.4     a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

7.5     a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

 

8.      A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A BGA Zrt. az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A jelentkező csoportoknak szakmai tervet kell készíteniük, mely bemutatja a gyakornoki program alatt szerzett tapasztalatok hasznosulását, annak hozzájárulását a résztvevők tanulmányi/szakmai előmeneteléhez.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

9.      Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés megküldésétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

10.   Döntés:

A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság legkésőbb 2015. június 30. napjáig dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a www.bgazrt.hu honlapon.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

11.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának a feltételeit, illetve dokumentumait a Pályázati és Elszámolási Útmutató (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg az Útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

12.    A támogatási szerződés megszegésének következményei:

12.1        Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos 

12.2        kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

12.3        A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az Államháztartási törvény 53/A. § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A BGA Zrt. a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

13.    A pályázati csomag elemei:

13.1.        Pályázati felhívás

13.2.      Pályázati elektronikus adatlap

13.3.      Pályázati Útmutató

13.4.      Támogatás átadásáról szóló igazolás

 

14.      Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik. 

További információk a BGA Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

 

1.      számú melléklet

Sorszám

Vezető tanár

Diákok

Intézmény

1.

Vaida Katinka

Ardelean-Panta Róbert

"LUCIAN BLAGA" Technológiai Líceum

Erdély (Románia)

Szászrégen (Reghin)

Kolcsár Orsolya Julianna

Szőcs János Lehel

Dali Sándor Attila

Baróti Sándor zsombor

2.

Blénessy Csaba

Bíró Imre

Székely Károly Szakközépiskola

Erdély (Románia)

Csíkszereda

Kovács Henrik

Mihálydeák Zsolt

Caszó Zsolt

Blénessy Tamás

3.

Kósa-Kis Ghizela

Major Edina

Arany János Elméleti Líceum

Erdély (Románia)

Nagyszalonta

Kiss Alexandra

Dékány Zoltán

Hegedűs Zoltán

Kocsis Tibor-Tamás

4.

Borbely Lajos

Varga Orsolya

Sáromberki Technológiai Líceum

Erdély (Románia)

Sáromberke

Gagyi Zsuzsanna

Sztan Raluca Edera

Cziriek Kinga Izabella

Vlad Nicolae

5.

Both Julia-Kornélia

Bucsa Emőke Andrea

Sáromberki Technológiai Líceum

Erdély (Románia)

Sáromberke

Marian Szabolcs

Logó Izabella

Bálint Levente Alpár

Ötvös Mária

6.

Balog Ioan

Balázs Demeter

Sáromberki Technológiai Líceum

Erdély (Románia)

Sáromberke

Nagy Bernard

Samu Stefan

Kakucs Arnold Engelberd

Ulesan Lucian Florin

7.

Hrenyu Peter-Antal

Barta Balázs

Constantin Brancusi Fafeldolgozói

Szaklíceum

Erdély (Románia)

Szatmárnémeti

Herman Reiner Dávid

Fekete Tamás

Csomai Örs

Aciu Krisztián Mark

8.

Mandrila Anna

Székely Ferenc Barna

"Ion Vlasiu-Constantin Bracusi"-Technológiai

Líceum

Erdély (Románia)

Marosvásárhely

Fülöp István Róbert

Papp Ottó

Kocsis Arnold

Lukács Attila Zsolt

9.

Thalmeiner Zoltán

Balog Ferencz Levente

"Andrei Saguna " Műszaki Kollégium

Erdély (Románia)

Nagyvárad

Botiz M Mihály

Hadi Benjámin Márk

Petrucz Gergő

Fehér István József

10.

Fodor Alexandru

Buzás Dávid Barna

Nagykágyai 1.-es Számú Szakközépiskola

Erdély (Románia)

Nagykágya

Dienes Ákos

Bancsik Ákos

Kis Sándor

Mészáros Roland-Gyula

11.

Nagy Tímea

Takács Szilárd

Válaszúti Szakközépiskola

Erdély (Románia)

Válaszút

Molnár Imre

Bartha István

Füleki Szilárd

Tatár Miklós

12.

Lázár József

Léta Ferenc

Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum

Erdély (Románia)

Barót

Sándor Hunor

Csiki Sándor

Csiki Ottó Zoltán

Szebeni Zoltán

13.

Matei Victor

Vass Géza

Kőhalmi " Stefan Octavian Iosif" Líceum

Erdély (Románia)

Kőhalom

Fori Ferenc Zoltán

Baki István Edvardo

Demeter Szabolcs Imre

Simon Lehel

14.

Szlahotka-Gödri Stefan

Szilágyi Szabolcs

"Tamási Áron" Mezőgazdasági és Ipari Szak-

képző Iskola

Erdély (Románia)

Bors

Póka János

Matiz Dávid

Kerecsenyi Imre

Sáhi Attila János

15.

Hoffman Andrea

Bone Andor-Mihály

"Tamási Áron" Mezőgazdasági és Ipari Szak-

képző Iskola

Erdély (Románia)

Bors

Bartha Ferenc

Ákos Tünde Annamária

Nagy Attila-Roberto

Tóth Máté

16.

Pasztori Anna-Mária

Kányádi Mónika

Áprily Lajos Főgimnázium

Erdély (Románia)

Brassó

Köpecsiri Kinga

Orbán Noémi

Tímár Imola

Soós Lázár Renáta

17.

Farcas Veronika

Dali Szidónia

Kós Károly Szakközépiskola

Erdély (Románia)

Sepsiszentgyörgy

Mocsel Lidia

Bod Noémi

Szabó Szabina

Kiss Réka-Orsolya

18.

Pozar Hajnalka

Magyar Rita

Április 7-e Egészségügyi Iskola

Vajdaság (Szerbia)

Újvidék

Pásztor Levente

Ragács Emese

Vojnovic Gabriella

Könnyű Blanka

19.

Brezovski Andras

Fekecs Kinga

Mezőgazdasági Iskola

Vajdaság (Szerbia)

Topolya

Hanulik Antónia

Nyerges Karolina

Fitus Emilia

Januskó Krisztián

20.

Brindza Dezső

Faragó Bettina

Mezőgazdasági Iskola

Vajdaság (Szerbia)

Topolya

Fürsztner Balázs

Petri Stefánia

Pusztai Hilda

Szabó Flórián

21.

Kovács Julianna (Kovac Julijana) Makra Daniella (Makra Danijela )

Bartók Dávid

"Dositej Obradovic" Középiskola

Vajdaság (Szerbia)

Törökkanizsa

Cérna Gyula

Hajdú Fruzsina

Nagy Mélykúti Andrea

Sándor Máté

22.

Lovra Szabolcki Irén

Várkonyi Lilla

Mezőgazdasági Iskola

Vajdaság (Szerbia)

Topolya

Vágner Márk

Farkas Renáta

Kotelnikov Stefánia

Benedek Mátyás

23.

Fodor István

Benkó Ferenc

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki

Iskolaközpont

Vajdaság (Szerbia)

Magyarkanizsa

Dukai Roland

Huzsvár Tamás

Magyari Lóránt

Muhi Ádám

24.

Lefkó János (Lefko Yanosh)

Ápsáj Katerina

II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar

Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete

Kárpátalja (Ukrajna)

Beregszász

Molnár Enikő

Pisták Dóra Vivien

Tóth Lídia

Mátyus Dávid

25.

Vinczeová Anikó

Búsová Brigita

Magyar Tannyelvű Magán - szakközépiskola

Felvidék (Szlovákia)

Alsódobok

Chovan Nikolas

Fábri Kitti

Feketeová Kinga

Matyó Adam

26.

Beták Norbert

Mészáros Máté

Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola

és Kereskedelmi Akadémia

Felvidék (Szlovákia)

Érsekújvár

Novák Dávid

Marca Roland

Madari Bálint

Mandák Bálint

27.

Cabanova Mária

Kankula Ákos

Szakkay József Szakközépiskola

Felvidék (Szlovákia)

Kassa

Mihály Balázs

Derján Zsolt

Misurák László

Csizmadia Benjamin

28.

Matejová Eva

Hegyi Dániel

Szakkay József Szakközépiskola

Felvidék (Szlovákia)

Kassa

Stasko Gergely

Sliva Richárd

Pobori Dániel

Burszki Mátyás

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés