English/Magyar

Külhoni magyar szakképzés támogatása - intézményi program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2015. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint.

 

 1. A pályázat célja:

A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításáról szóló 1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításához kapcsolódóan jelen pályázat célja a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájárulni a gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a képzés során megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek. A program keretében külhoni szakképző intézmények diákjai gyakorlatot teljesíthetnek magyarországi szakképző intézményekben, amely által kialakul vagy erősödik a külhoni és magyarországi intézmények közötti együttműködés, tapasztalatcsere, a diákok és a tanárok elsajátíthatják a magyarországi gyakorlati képzés terén a jó gyakorlatokat. A magyarországi szakképző iskolákban teljesített gyakorlat megvalósításának időtartama 1 hónap (legalább 20 gyakorlati nappal) 2015. július és augusztus hónapokban.

 

2.      A pályázatra meghívottak:

A pályázók az 1. sz. mellékletben feltüntetett intézmények.

Jelen pályázati felhívásban csak a mellékletekben felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

 

3.      A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai

3.1   A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.2   Támogatás igénybevételére jogosultak a pályázati felhívás 2. pontjában hivatkozott szervezetek, de nem részesülhetnek támogatásban.:

3.2.1    azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

3.2.2    akinek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn 

3.2.3    azok az intézmények, szervezetek, amelyek megszűntetési eljárás hatálya alatt állnak,

3.2.4    azok a szervezetek, amelyek a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg

3.2.5    azok az intézmények, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,

3.2.6    azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 3.2.1.-3.2.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

3.2.7    Azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van.

 

 1. Támogatható kiadások:

4.1   Személyi kiadások (a fogadó intézmény pedagógusai számára):

4.1.1    bruttó bérek,

4.1.2    számfejtett megbízási díj,

4.1.3    egyéb személyi jellegű ráfordítás,

4.1.4    munkaadót terhelő járulékok és adók

4.2   Dologi kiadások:

4.2.1    a programokhoz kapcsolódó anyagköltség, készletbeszerzés,

4.2.2    szolgáltatások (a támogatott programokhoz kapcsolódó kommunikációs szolgáltatások, kulturális programok költségei, bérleti díjak, szállítási költségek; a programhoz kapcsolódó közüzemi díjak; banki költségek; étkezési szolgáltatások és szállásköltség, felelősségbiztosítás a programban résztvevők számára),

4.2.3    programhoz kapcsolódó adók, illetékek.

 

5.      Nem elszámolható költségek köre:

Az 5. pontban nem nevesített kiadások, különösen:

5.1   Egyéb személyi juttatások közül: felmondás, végkielégítés

5.2   Ingatlan- és gépjármű vásárlás

5.3   Jövedéki termékek költségei

5.4   Késedelmi kamat

5.5   Bírságok kifizetése

 

6.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

6.1   Megvalósítási időszak: 2015. június 1. – 2015. augusztus 31.

6.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015. május 15.

6.3   Benyújtási határidő: 2015. május 30.

6.4   Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül.

 

7.      A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke 

7.1   1.680.000 Ft – 20.000.000 Ft közötti összeg az 1. számú mellékletben felsorolt intézmények esetében. A teljes támogatási keretösszeg 47.040.000 Ft, melyet a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetése „Egyéb támogatások” előirányzat terhére biztosítunk. A pályázat keretében a meghívott intézmények fogadott csoportonként (5 diák és 1 vezető tanár) maximum 1 680 000 Ft támogatásra pályázhatnak. A fogadott csoportok számát a pályázatban szükséges megjelölni. 

7.2   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt megjelölni szükséges.

 

8.      A finanszírozás módja

100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel

 

9.      A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/bgaoldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a BGA Zrt. honlapján (www.bgazrt.hu)

 

10.   A pályázat formai követelményei:

PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek: 2011-2014 évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók két melléklet benyújtásával pályázhatnak:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerből és a BGA Zrt. honlapjáról letölthető a nyilatkozat sablon szövege).
 • 2015. évben kiállított hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás (működési igazolás). Költségvetési intézmények esetében a benyújtás nem szükséges!

2011-2014. évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók esetén a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolását a BGA Zrt. illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Ha a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni!

Azon pályázóknak, akik a Bethlen Gábor Alapból a 2011-2014. évben nem részesültek támogatásban, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe:

 

LÉTESÍTŐ OKIRAT

 • Az utolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

 • A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt a BGA Zrt.-vel.


LÉTEZÉST IGAZOLÓ OKIRAT

 • 2015. évben kiállított hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy törzskönyvi igazolás.
 • A friss működési igazolást minden pályázónak be kell nyújtania, függetlenül az előző évi támogatásoktól!
 • Költségvetési intézmények esetében a fentiek benyújtása nem szükséges!

 

PÉNZFORGALMI SZÁMLA IGAZOLÁSA (BANKI IGAZOLÁS)

 • pénzforgalmi számlaszám igazolás minden számlára vonatkozóan.

 NYILATKOZAT

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a www.bgazrt.hu oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt 2015. május 30-ig postázni szükséges a BGA Zrt.-hez. A nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Amennyiben a pályázat érvényességére vonatkozó Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője (pl. elnök, igazgató) írja alá, úgy a nyilatkozattévő(k) meghatalmazásának csatolása szükséges. 

A melléklethez használható sablon a www.bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető.

Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírás igazolását csatolni szükséges a pályázathoz az egyéb menüpontban. 

 

11.   A pályázat érvénytelen, ha:

11.1  a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

11.2  a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

11.3  a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

11.4  a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

 

12.   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A BGA Zrt. az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A fogadó intézménynek szakmai tervet kell készíteni a gyakorlatra vonatkozóan, mely tartalmazza a képzés célját, a gyakorlat szakmai tevékenységét órára lebontva, témaköreit és a szükséges szakmai alapanyagok megnevezését, felhasználását.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.


Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét

 13.   Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés megküldésétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

14.   Döntés:

A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság legkésőbb 2015. június 30-ig dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a www.bgazrt.hu honlapon.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

15.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait az Útmutató valamint az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg az Útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

16.    A támogatási szerződés megszegésének következményei:

16.1    Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

16.2  A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A BGA Zrt. a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

17.    A pályázati csomag elemei:

17.1.        Pályázati felhívás

17.2.      Pályázati elektronikus adatlap

17.3.      Pályázati és Elszámolási Útmutató

17.4.      Általános Szerződési Feltételek

 

18.        Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

További információk a BGA Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.


1.      számú melléklet


Intézmény neve

1.

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola, Eger

2.

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola, Balmazújváros

3.

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc

4.

Bethesda Kórház Alapítvány, Budapest

5.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, Debrecen

6.

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Velence

7.

FM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma, Szentlőrinc

8.

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma

9.

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Szeged

10.

Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Kiskunfélegyháza

11.

Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc

12.

Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola, Pécs

13.

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nyíregyháza

14.

Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Törökszentmiklós

15.

Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen

16.

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Baktalórántháza

17.

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nyíregyháza

 

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés