English/Magyar

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj - pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2015. évi ”Egyéb támogatások” előirányzat, valamint a 2016. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:


1.      A pályázat célja:

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

Ennek szellemében, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával immár negyedik éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.

Az Alapkezelő évente 25 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.

A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.

A legfeljebb 6 hetes nyári gyakorlatukat az Alapkezelő által megjelölt időpontban - szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató ügyvédi irodáknál töltik. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják. 

A támogatásban részesíthető tanévenkénti régiónkénti keretszámok a következők:

 • Erdély: 10 fő,
 • Felvidék: 5 fő,
 • Vajdaság:3 fő,
 • Kárpátalja:3 fő,
 • Horvátország: 2 fő,
 • Szlovénia: 2 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

 

2.      A pályázati felhívás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2015/2016-os tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére.

 

3.      A pályázók köre:

A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2015/2016-os tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

 

4.      Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek
 • a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek
 • a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben résztvevő hallgatók
 • más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók
 • elsőéves szülőföldi jogászképzésben résztvevő hallgatók

5.      Igényelhető támogatás:

5.1.   A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2015/2016. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.

5.2.   A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

5.3.   A támogatás, az adott tanév 12 hónapjára szól. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik:

 • első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2015. november 15-ig
 • második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2016. március 15-ig (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.)
 • harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2016. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. (Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése.)

5.4   A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását 3 szakmai beszámoló (I. szakmai beszámoló: 2016. január 31., II. szakmai beszámoló: 2016. június 30., III. szakmai beszámoló: 2016. szeptember 30.) benyújtásával kell igazolni.

5.5   A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja az Alapkezelő részére a 2015/2016-os tanév őszi, majd a későbbiek során a 2015/2016-os tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.

5.6   A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

6.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

6.1.   Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 15 millió Ft

6.2.   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015. május 1. benyújtási határidő: 2015. szeptember 30. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

 

7.      A pályázat benyújtásának formája:

7.1.    A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok e-mailben a helga.szabo@bgazrt.hu címre történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (www.bgazrt.hu).

7.2.   A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.


8.      A pályázati csomag elemei:

8. 1. Pályázati felhívás

8.2. Pályázati elektronikus adatlap és mellékletei

8.3 2015. Pályázati útmutató

 

9.      A pályázat formai követelményei:

Pályázati adatlap 

NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlban van lehetőség, oldalanként nincs rá mód. 

Feltöltendő mellékletek 

9.1 Strukturált szakmai önéletrajz – a szakmai önéletrajzot pdf formában, aláírva szükséges csatolni.

9.2  Aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás és ennek magyar nyelvű fordítása (2014/2015-ös tanév. A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.

9.3. Szándéknyilatkozat a 2015/2016-os tanévre vonatkozóan (A pályázó 1 db nyilatkozata arról, hogy a 2015/2016-os tanévben folytatja tanulmányait a felsőoktatási intézmény jogi karán, továbbá arról, hogy az aktív hallgatói jogviszonyának igazolását mikor nyújtja be az Alapkezelőhöz.

9.4  Az utolsó két lezárt tanulmányi félévének indexmásolata és ezek magyar nyelvű fordítása. A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.

9.5  Az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata.

9.6  Ajánlólevél (1 db, Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmény oktatója által kiadott ajánlás, amely igazolja a pályázó eddig kiemelkedő tevékenységét, illetve alkalmasságát az ösztöndíj elnyerésére. Ha szükséges a dokumentumhoz csatolni kell a pályázó által készített magyar nyelvű fordítást, amelyet külön dokumentumként kérünk csatolni a NIR-be.)

Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a www.bgazrt.hu oldaláról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt 2015. szeptember 30.-ig postázni szükséges az Alapkezelőhöz.

Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van (hiánypótlás), melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

További csatolható mellékletek:

 • Elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció, monográfia első oldalának valamint a tartalomjegyzékének fénymásolata
 • Hazai és külföldi szakfolyóiratban vagy szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok első oldalának, valamint a folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolata
 • Elismert szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzékének a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata
 • Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek, a rendezvényről szóló igazolás meghívó, emléklap stb.
 • Tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozat egy oldalas kivonata, a megszerzett oklevélről készített fénymásolat.
 • Tudományos kutatóprojektekben, workshopokon való részvétel hitelt érdemlő igazolásai
 • Magyar diákszervezeti tagság igazolása, tevékenységi beszámoló a betöltött tisztségekről
 • Nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata

Minden csatolandó dokumentumon pdf formátumban kell feltölteni. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód 

A nyertes pályázók esetében a későbbiek során a dokumentumokra eredeti formában is szükség lesz. Ezért szíveskedjenek megőrizni azokat és szerződéskötéskor egy példányt minden dokumentumból eljuttatni az Alapkezelőhöz.

 

10.   A pályázat érvényessége:

10.1.    A pályázat érvénytelen, ha:

10.1.1.1.      a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

10.1.1.2.      a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be (e-pályázat esetében 2015. szeptember 30- a 12:00 után.


10.2.    A pályázat érvényes, ha:

10.2.1.1.     a pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

10.2.1.2.     elektronikus pályázat benyújtása esetében a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;

10.2.1.3.     a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;

10.2.1.4.     a pályázóra nem vonatkozik a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;

10.2.1.5.     a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel;

10.2.1.6.   az elektronikus pályázati rendszerben megadott információk hitelességéről szóló nyilatkozatot a pályázó megfelelő módon aláírta és eljuttatta az Alapkezelőhöz.

 

11.   A pályázatok elbírálása:

11.1.    Tartalmi értékelés szempontjai

11.1.1.1.      A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

11.1.1.2.      A pályázati kérelmében alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a gazdasági jog területén a külhoni magyar közösség gyarapodása érdekében. A tutoriális képzés során megszerzett információkat a pályázati cél elérése érdekében alkalmazni kívánja.

11.1.1.3.      A pályázó értékelését a félévek eredményei/átlagai és más szakmai/tudományos szempontok figyelembevételével végzi a Pályáztató.


11.2.    Döntés a pályázatokról

11.2.1.1.      A pályázatokra vonatkozóan javaslatot a Bethlen Gábor Alap Kollégiuma tesz, melyről a döntést a Bethlen Gábor Alap Bizottsága a pályázat beadási határidejét követően legkésőbb 90 napon belül meghozza.

11.2.1.2.      A döntésről minden pályázót a döntést követő 30 napon belül az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk.

 

12.   A pályázat utánkövetése:

12.1.    A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

12.2.    A sikeres pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg az ösztöndíj, nem vihető át más felsőoktatási intézményben, tagozaton, szakon végzendő tanulmányok időtartamára.

12.3.    A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetékességű adóalanynak minősül, s az ösztöndíj összegét a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint- bejelenti, s az azt terhelő adót befizetni köteles.

 

13.   A beszámoló elvárási szempontjai:

13.1.        A beszámoló tartalmazza a tanult ismeretek alkalmazásának gyakorlatban megvalósított elemeit.

13.2.      A beszámoló kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van

13.3.        A beszámoló tartalmazza, hogy milyen tágabb célkitűzés részeként hasznosítja a pályázó a tutoriális képzésen megszerzett ismereteket

 

14.   Szerződéskötés

14.1.      A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit, illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) jelen pályázati felhívást kiegészítő Pályázati útmutató a 2015. „Dr. Szász Pál ösztöndíj” programhoz tartalmazza.

14.2.      A megkötött szerződés keretében rögzítésre kerül a tutoriális képzésben való feltételrendszer is.

 

15.   Szerződésszegés megszegésének következményei:

15.1.Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározottakat nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

15.2.A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /A.53/A § (2) bekezdése szerint köteles visszafizetni.

 

16.   A pályázati csomag elemei

16.1.        Pályázati felhívás

16.2.        Pályázati elektronikus adatlap

16.3.        kötelezően csatolandó mellékletek:

16.3.1.               hallgatói jogviszony igazolása (2014/2015-ös tanévről)

16.3.2.               szándéknyilatkozat (2015/2016)

16.3.3.               szakmai önéletrajz

16.3.4.               pályázati indoklás

16.3.5.               az utolsó két lezárt félévének indexmásolata

16.3.6.               állandó lakhely igazolására szolgáló okmány

16.3.7.               ajánlólevél

16.3.8.               nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a  Nyilatkozat szövege)


16.4.        Pályázati útmutató

A pályázati felhívás, az adatlap és az útmutató letölthető a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapjáról


17.   Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázók - a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint - hozzájárulnak a jelentkezési lapon szereplő személyes adataiknak a jelentkezés elbírálásával és támogatás lebonyolításával kapcsolatos kezeléséhez, sikeres pályázás esetén a Budapesti Ügyvédi Kamara részére történő továbbításához, valamint a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalához.

További információk az Alapkezelő honlapján – www.bgazrt.hu –, valamint a megjelölt pályázati útmutatóban.

 

18.   Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken munkanapokon:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Szabó Helga
Tel: +36-1-79-56819

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés