English/Magyar

A kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban dolgozók támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.    A pályázat célja:

A 1219/2015. (IV. 17.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása.

 

2.      A pályázók köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki:

 • Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézmény munkaviszonyban lévő pedagógiai munkát végző dolgozója volt a 2014/2015-ös tanév második félévében, illetve a 2015/2016-os tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt;
 • Ukrajnában működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű, illetve alacsonyabb fokozatú általános közoktatási intézmény munkaviszonyban lévő nem pedagógiai munkát végző dolgozója volt a 2014/2015-ös tanév második félévében, illetve a 2015/2016-os tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt. 


3.      Igényelhető támogatás 

3.1.           Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 466.200.000 Ft.

3.2.           Igényelhető támogatás célcsoportonként:

3.2.1.      Oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása, akik:

a/ Megyei, járási, városi módszerészek, óraszámtól függetlenül, akik a speciálisan a magyar oktatási intézmények munkáját elősegítő módszertani intézmények vagy intézményrészek munkatársai

b/ Iskolaigazgatók, tanügyi és nevelési igazgatóhelyettesek magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolában, óraszámtól függetlenül,

c/ Több mint fél  állásban (9 óra) dolgozó tanárok és tanítók (a magyar tannyelvű  osztályokban/csoportokban) (több munkahely esetén az órák összege)

– összesen 180. 000 Ft (egy félévre vonatkozóan 90.000 Ft-nak megfelelő UAH).

 

3.2.2.      Oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása, akik:

a/ Kevesebb mint fél állásban (9 óra) dolgozó tanárok (a magyar tannyelvű iskolai osztályokban) (több munkahely esetén az órák összege),

b/ Óvoda vezető, óvodai nevelő, zenei vezető, tornatanár, módszerész, aki az óvoda magyar tannyelvű csoportjában dolgozik, óraszámtól függetlenül,

c/ a nem magyar tannyelvű oktatási intézményekben magyar nyelvet oktató pedagógusok

– összesen 108.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 54.000 Ft-nak megfelelő UAH).

 

3.2.3.      Iskolai és óvodai magyar nyelvű pedagógiai munkához közvetlenül kapcsolódó, kisegítő munkát végző személyek

–  összesen 36.000 Ft (egy félévre vonatkozóan 18.000Ft-nak megfelelő UAH).

 

3.3.           A Támogató a támogatási összeget két részletben átutalással teljesíti a pályázó pályázati adatlapon megjelölt bankszámlájára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.4.           A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.5.           A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.6.           A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.7.           A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

 

4.        Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2015. május 20. – 2015. október 31. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alábbiak figyelembe vételével:

 • 2015. május 20-től 2015. június 30-ig a 2014/2015-ös tanév második félévében az 3. pontban megjelölt személyek nyújthatnak be pályázatot.  Azon pályázók, akik 2015. május 15. és 2015. június 30. között érvényes pályázatot nyújtottak be, a támogatási összeg második részletét a 2015. szeptember 1. és 2015. október 31-i pályázati szakaszban az oktatási-nevelési intézmény munkáltatói igazolásának benyújtását követően kapják meg a ”KMKSZ” Jótékonysági Alapítványtól.
 • 2015. szeptember 1-től 2015. október 31-ig azok az 3. pontban felsorolt személyek nyújthatnak be pályázatot az 5. pontban felsorolt feltételekkel, akik a 2015/2016-os tanévben létesítettek munkaviszonyt (vagy nem nyújtottak be ezen pályázati felhívásra 2015. május 20. és 2015. június 30. között pályázatot, de ebben a pályázati szakaszban már kizárólag a második félévi támogatásra pályázhatnak).

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 

5.      A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.1.           Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. Az intézményi igazolás űrlapját az oktatási intézményben, illetve a megbízottaknál szerezhetik be. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

5.2.           A pályázat mellékletei

A 3.2.1. és a 3.2.2. pontokban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
 • A pályázó intézmény munkáltatói/KMPSZ igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról az adott tanévi félévben, amely tartalmazza a magyar oktatási nyelvű csoportokra, osztályokra vonatkozó heti óraszámot, vagy nem magyar nyelvű tanintézmények esetén a magyar nyelven vezetett órák heti számát).

A 3.2.3. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó intézményi munkáltatói igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a dolgozó munkaviszonyáról az adott tanévi félévben). 


6.    Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

7.        Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet dönt a támogatások odaítéléséről. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

 

8.    Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt.A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

9.      Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályáztat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg  -  visszafizetni.

 

10.     Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik

 

11.     A pályázati csomag elemei

a.)     pályázati felhívás

b.)    pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Honlap: www.kmkszalap.org

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés