English/Magyar

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális kárpátaljai pályázati felhívásai 2016

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)

– a „KMKSZ”Jótékonysági Alapítvány közreműködésével –

nyílt pályázatot hirdet

1.      A pályázat célja:

Az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2.      A pályázati tárgyak bemutatása

I.  A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása,
 • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási- nevelési) programok támogatása, különös tekintettel a szakképzés, a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témakörei;

 

II.    A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás, kézirat-előkészítés támogatása
 • szakmai kiadványok támogatása

 

III.   A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

 • országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények infrastrukturális fejlesztése
 • magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése
 • különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása
 • megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása

                                                                                                                                    

IV. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek) 

 

Egy pályázó pályázati tárgyanként csak egy  pályázatot nyújthat be.

 

3.      Támogatható kiadások:

 • Az I., II. és III. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
 • A IV. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek).

 

4.      Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • késedelmi kamat, bírság.

 

5.      Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be ukrajnai székhelyű:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
 • kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

 

6.      Nem részesülhet támogatásban:

6.1.politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,

6.2.vállalkozások (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),

6.3. egyéni vállalkozó,

6.4.azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg,

6.5. azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget),

6.6.azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.7.azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

6.8.azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4-6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7.      Igényelhető  támogatás:

 

7.1.      A minimálisan igényelhető összeg 100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 500.000 Ft

7.2.   A teljes támogatási keretösszeg: 60 M Ft., amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2016. évi költségvetésének „Egyéb támogatások” előirányzata.

7.3.     A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató. Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít. A támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.

7.4   A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően.

7.5         A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.6.    Egy pályázó azonos tartalmú pályázattal – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem pályázhat a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyidejűleg. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

7.7         A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

8. A pályázat megvalósítási paraméterei:

 

8.1.       Megvalósítási időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31.

8.2.       A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. január 4.

8.3.       Benyújtási határidő: 2016. február 11. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)

8.4.       Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, legkésőbb 2017. január 30.

 

9.      A pályázat benyújtásának formája: 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/ oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján (http://bgazrt.hu/).

9.1             A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek


10. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei:


10.1 PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!


 • Csatolandó mellékletek (szkennelve, elektronikusan a NIR rendszerbe feltöltve, illetve a Nyilatkozat (lásd 10.2.) egy eredeti példányt 2016. február 11-ig postázni szükséges a közreműködő szervezethez):

A 2011-2015. években támogatást nyert pályázóknak elegendő két melléklet benyújtása a pályázathoz:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a  Nyilatkozat szövege).
 • 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata.   

2011-2015. évben támogatást nyert pályázók esetén a a létesítő okiratot, az aláírás igazolást, a banki igazolást az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni!

Először pályázóknak az alábbi mellékleteket szükséges feltölteniük a NIR rendszerbe:

10.2 NYILATKOZAT

nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a http://bgazrt.hu/ oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt 2016. február 11-ig postázni szükséges a közreműködő szervezethez.

A nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez!

 

10.3 LÉTESÍTŐ OKIRAT

A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.4 ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként  megjelölt azon személy  pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája  (aláírási címpéldány vagy banki aláírás-bejelentő karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

10.5 MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata.

 

10.6 PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS (banki igazolás)

pénzforgalmi számlaszám igazolás (Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára vonatkozóan).

 

10.7 INGATLAN DOKUMENTUMAI

ingatlanhoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén a tulajdoni lap, tulajdonostársak hozzájárulásáról szóló nyilatkozat. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a szerződéskötéshez.

 

10.8 ADÓSZÁM IGAZOLÁS

A 2011-2015-ben nem támogatott pályázók esetében a szervezet adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum csatolása.

 

10.9 MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője (pl. elnök, igazgató) írja alá, úgy a nyilatkozattévő(k) meghatalmazásának csatolása szükséges.A melléklethez használható sablon a http://bgazrt.hu/ oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás (lásd 10.9. pont) esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges. 

 

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük feltölteni a NIR rendszerbe.

 

11.   Hiánypótlás.

 Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

12.   A pályázat érvénytelensége:

12.1.     a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

12.2.    a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.3.    a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta (a nyilatkozat eredeti példányát postázta);

12.4.    a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

 

13.   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

13.1. Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja.
 • A pályázott program/projekt országos vagy regionális vagy helyi jelentőségű.
 • A pályázott program/projekt célja a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

13.2.         Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét. 

A beérkezett pályázatokat a KMKSZ JAellenőrzi és feldolgozza, támogatási javaslattal továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, melynek döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti. 

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

14.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.  Amennyiben a pályázó nem felel meg a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy lehetősége van hiánypótlásra.

 

15.   A támogatási szerződés megszegésének következményei:

15.1.         Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

15.2.        A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott  az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.  Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg. 

 

16.   Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez. 

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja, 

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

17.   Kifogás

A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 

További információk az Alapkezelő . – http://bgazrt.hu/ – és a KMKSZ JA – www.kmkszalap.org - honlapján a 2016. évi Pályázati  és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

 

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés