English/Magyar

Kárpátalján magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 1.    A pályázat célja:

A 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása.

 2.       A pályázók köre:

Ukrajnában élő természetes személy, aki:

Ukrajnában működő, akkreditált egészségügyi intézmény munkaviszonyban lévő, egészségügyi szakvégzettséggel rendelkező, közvetlenül a betegekkel foglalkozó , illetve közvetlenül a betegekkel kapcsolatos kisegítő tevékenységet ellátó dolgozója, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt  alkalmazza  a betegekkel való kommunikációban, s vállalja, hogy a magyar nyelven történő kommunikáció lehetőségét közzéteszi, illetve megfelelő módon a betegek tudomására hozza, valamint vállalja, hogy adatait a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába felveszik és regisztrál az IMI (http://ittmagyarulis.eu/ )honlapon;

 3.       Igényelhető támogatás

3.1.             Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg  200 millió Ft.

3.2.             Igényelhető támogatás célcsoportonként:

3.2.1.        Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

- felsőfokú  egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és orvosi feladatokat látnak el - 150. 000 Ft.

3.2.2.        Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

- szakirányú középfokú  egészségügyi végzettséggel rendelkeznek és ápoló nővér, felcseri, szülészeti, egyéb a közvetlen betegellátásban felmerülő egészségügyi szakfeladatokat látnak el - 100.000 Ft.

3.2.3      Egészségügyi intézményben dolgozók, akik:

- egyéb, közvetlen a betegek ellátásával kapcsolatos feladatokat (ápoló, mentős és betegszállító gépkocsivezető, laboratóriumi munkatárs, recepciós) látnak el - 70.000 Ft.

3.3.             A Támogató a támogatási összeget egy részletben, banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.5.             A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

3.6.             A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.7.             A támogatás intenzitásának mértéke: 100%


 4.         Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra  2016. szeptember 26. – 2016. október 26. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzéteszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

 A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

 5.       A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.1.             Pályázati adatlap, amely tartalmazza a magyar nyelven egészségügyi szolgáltatást biztosító  egészségügyi dolgozók adatait, a 2. pont szerinti, a magyarul beszélő egészségügyi dolgozók szaknévsorába való felvételt biztosító nyilatkozatot, illetve az Itt Lehet Magyarul is weboldalon való regisztrálást bizonyító regisztrációs lapot.

pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.

5.2.             A pályázat mellékletei

A 3.2.1/2/3. pontokban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek esetén:

- A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- A pályázó diplomájának/diplomáinak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;

- A pályázó  munkáltatói igazolásának eredeti példánya (amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra),

- A pályázó magyar igazolványának fénymásolata, (ennek hiányában egyedi elbírálás alapján elfogadható a magyar nyelvtudást bizonyító egyéb dokumentum fénymásolata)

- A Kárpátaljai  Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága  igazolásának eredeti példánya

 

6.      Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az értesítő dokumentált kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 7.      Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (lebonyolító szervezet) központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

 8.      Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 9.       Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg  -  visszafizetni.

 10.     Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

  • a pályázó neve,
  • lakcíme
  • a pályázott összeg,
  • a pályázatról szóló döntés,
  • a támogatási összeg,
  • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
  • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 11.     A pályázati csomag elemei

a.)     pályázati felhívás

b.)     pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális vagy központi irodájához fordulhatnak. Honlap: www.kmkszalap.org 

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés