English/Magyar

Kárpátaljai újságírók, ill. az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a kárpátaljai nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatására

  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A pályázat célja:

A kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása.

 

2.      A pályázók köre:

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló) természetes személy, aki Ukrajnában működő, akkreditált nyomtatott vagy elektronikus magyar nyelvű médium újságírója, az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végez, vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében közvetlenül közreműködő munkatárs.

 

3.       Pályázati témakörök:

Pályázni lehet nyomtatott vagy elektronikus médiában, TV vagy rádióadásban 2016. április 1. és 2016. október 31. között megjelent anyagokkal az alábbi témakörök egyikében:

a)      1956. évi forradalom emléke Kárpátalján

b)      Magyar-ukrán együttélés a mindennapok során. Pozitív példák bemutatása

c)      Kárpátalja és az első világháború

d)      a málenkij robot és Kárpátalja

e)      a kárpátaljai magyarságot érintő össznemzeti vagy helytörténeti jelentőségű események bemutatása

Pályázni lehet minimum 300 szavas írott anyag, illetve legalább 3 perces hang- vagy képi anyag bemutatásával!


4.       Igényelhető támogatás

4.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg  18 millió Ft.

Igényelhető támogatás célcsoportonként:

4.2.1. 120. 000 Ft igényelhető Ukrajnában működő, akkreditált, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz

4.2.2. 96. 000 Ft igényelhető Ukrajnában működő, akkreditált, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató egyéb kisegítő tevékenységet végző munkatársnak

4.3. A Támogató a támogatási összeget egy részletben, banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

4.4. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.

4.5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

4.6. A támogatás intenzitásának mértéke: 100 %

 

5.      Pályázatok benyújtásának módja:

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra  2016. október 4. – 2016. október 31. 14.00 óra (közép-európai idő szerint) közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (továbbiakban: NIR) segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/ oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő! Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

 

5.1 A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás
 • pályázati elektronikus adatlap és mellékletei
 • 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek


5.2   A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

5.2.1 Elektronikus pályázati adatlap

 A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!


5.2.2. Elektronikus pályázati adatlap mellékleteként kötelezően csatolandó:

- A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- A pályázó adószám igazolásának fénymásolata;

- A pályázó magyar igazolványának fénymásolata;

- A pályázó munkáltatói igazolásának fénymásolata, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető, illetve a http://bgazrt.hu/ oldaláról letölthető;

- Az Ukrajnában hivatalosan bejegyzett, illetve az egyház által működtetett médium bejegyzési okiratának másolata,

- Pénzforgalmi számlaszám igazolás (banki igazolás): csak a pályázó saját nevére szóló, EUR vagy HUF vagy USD fogadására alkalmas bankszámlaszámot fogadunk el,

- Jelen felhívás 3. pontjában részletezett témakörben publikált magyar nyelvű médiaanyagok tételes listája, a hivatkozás megjelölésével, amelyek előállításában illetve megformálásában a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 6 hónap alatt részt vett (a hanganyagok írott változatát kérjük csatolni),

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a http://bgazrt.hu/ oldaláról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és legkésőbb a szerződéskötésig egy eredeti példányt szükséges az Alapkezelőhöz eljuttatni (1250 Budapest, Pf. 32.).

 

6.      Hiánypótlás

Hiányosan kitöltött, vagy bármelyik mellékletet hiányosan tartalmazó pályázat érvénytelen. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

7.      A pályázat érvénytelensége:

7.1 a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;

7.2 a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

7.3 a pályázó nem megfelelő módon csatolta az adatlaphoz a 5.2.2. pontban felsorolt mellékleteket.

 

8.      Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A pályázatokat az Alapkezelő munkatársai ellenőrzik. A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt a pályázatokról, melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

9.      Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő a Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntése alapján megbízásából szerződést köt.A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

10.   Szerződésszegés következményei:

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az Államháztartási törvény 53. § (2) bekezdésben meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

 

11.   Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a Pályázó egyben hozzájárul az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

12.   További információk:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – http://bgazrt.hu/ a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2016. évi pályázatokhoz” címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató. 

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségen:
Pappné Popovics Judit osztályvezető
Tel.:+36 1 795 6582

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés