English/Magyar

Külhoni magyar szakképzés támogatása – Gyakornoki program - Pályázati felhívás / 2016

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„KÜLHONI MAGYAR SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA – GYAKORNOKI PROGRAM”


A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint.

 

1. A pályázat célja:

Jelen pályázat a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program folytatása keretében valósul meg. A támogatás célja a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításához kapcsolódóan a külhoni iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő diákok ismereteinek bővítése, valamint a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájárulni a gazdaságfejlesztéshez, amelynek fontos alapja a korszerű tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakképzett munkaerő.

A program keretében külhoni szakképző intézmények diákjai szakmai gyakorlati programon vehetnek részt magyarországi szakképző iskolákban, amely által kialakul, erősödik a külhoni és magyarországi intézmények közötti együttműködés, tapasztalatcsere, a diákok és a tanárok elsajátíthatják a magyarországi gyakorlati képzés terén a jó gyakorlatokat.

 

2. A pályázatra meghívottak:

Magánszemélyek: az 1. számú mellékletben szereplő külhoni szakképzésben résztvevő pedagógusok, akik vállalják, hogy 5 fős diákcsoport szakmai gyakorlaton való részvételét koordinálják.

 

3. Igényelhető támogatás:

3.1        Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 16 475 000 Ft.

3.2        A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.3        A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.4        A támogatást magánszemélyek csoportjai vehetik igénybe (5 diák + 1 vezető tanár), mértéke:

3.4.1        1 hónapos gyakorlat esetében: 475 000 Ft:

 • diákok részére: 75 000 Ft/fő
 • vezető tanár, és szükség esetén a helyettesítője részére: összesen 100 000 Ft;

3.4.2        2 hetes gyakorlat esetében: 250 000 Ft

 • diákok részére: 40 000 Ft/fő
 • vezető tanár, és szükség esetén a helyettesítője részére: összesen 50 000 Ft;

3.5        A nyertes csoportok támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a vezető tanár pályázati adatlapon megjelölt bankszámlájára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.6        A támogatásból a költségek fedezése, illetve a támogatásból a diákokat megillető összeg átadása a diákok részére a vezető tanár feladata.

3.7        A támogatás a következő költségeket foglalja magában: utazás a fogadó intézménybe, egészségügyi biztosítás költsége a program időtartama alatt, egyéb célra felhasználható pénzügyi támogatás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vezető tanárnak, illetve a diákoknak a magyarországi tartózkodás teljes időtartama alatt érvényes egészségügyi biztosítással kell rendelkezniük, melynek meglétét a fogadóintézmény ellenőrzi!

3.8          A gyakorlati program Magyarországon felmerülő költségeit (szállás, ellátás, gyakorlat költségei, stb.) a fogadó intézmények biztosítják.

3.9   A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, melyet a vezető tanár a program lezárultát követően 15 napon belül köteles megküldeni. A beszámolóhoz mellékelni kell a támogatás diákok részére történő átadásáról szóló igazolást. (Az erre vonatkozó formanyomtatvány a pályázati dokumentáció részét képezi.)

3.10     Az Alapkezelő a szakmai és pénzügyi beszámolót a NIR felületre kéri feltölteni és benyújtani.

 

4.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

4.1        Megvalósítási időszak: 2016. július 1. – 2016. augusztus 31, vagy 2 hét 2016. szeptember 1. és november 30. közötti időszakban.

4.2        A pályázat benyújtásának kezdő időintervalluma:

2016. június 15. – 2016. június 30., 14. óra (közép-európai idő szerint).

4.3        Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül.

4.4        A magyarországi szakképző iskolákban teljesített gyakorlat megvalósításának időtartama 1 hónap (legalább 20 gyakorlati nappal) 2016. július és augusztus hónapokban vagy 2 hét (legalább 10 gyakorlati nappal) 2016. szeptember 1. és november 30. közötti időszakban.

4.5        Tekintettel a program időtartamára, kérjük, hogy a pályázati anyagban lehetőség szerint helyettesítő tanárt is jelöljenek meg, aki szükség esetén ellátja a diákok felügyeletét a magyarországi tartózkodás ideje alatt. Felhívjuk ugyanakkor figyelmüket, hogy a helyettesítő tanár bevonása estén 3. pontban megjelölt támogatási összegen nem áll módunkban változtatni, a vezető tanárt másik tanár helyettesíti a program ideje alatt.

  

5.      A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/bga oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.

 

6.      A pályázat formai követelményei:

PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR rendszerben kell kitölteni és elektronikusan benyújtani jelen pályázat elkészítéséhez rendszeresített adatlapot. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a http://bgazrt.hu/ oldaláról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt 2016. június 30-ig postázni szükséges az Alapkezelőhöz;
 • Állandó lakhely igazolására szóló okmány;
 • Meghatalmazás a vezető tanár részére a pályázat benyújtásához;
 • Jogviszony igazolás;
 • Bankszámla igazolás (eredeti példánya).[1]


[1]Az Alapkezelő kizárólag HUF devizanemben kezdeményez HUF, EUR, USD devizanemű utalást. A pályázók számára megítélt támogatási összeg átutalását kizárólag pályázó (vezető tanár) által nyitott folyószámlára teljesíti a támogató

 

7.      A pályázat érvénytelen, ha:

7.1     a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

7.2     a pályázó a pályázatot nem határidőre nyújtotta be;

7.3     a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

7.4     a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

7.5     a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

 

8.      A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 • A jelentkező csoportoknak szakmai tervet kell készíteniük, mely bemutatja a gyakornoki program alatt szerzett tapasztalatok hasznosulását, annak hozzájárulását a résztvevők tanulmányi/szakmai előmeneteléhez.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

9.      Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés megküldésétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

10.   Döntés:

A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság legkésőbb 2016. július 15. napjáig dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a http://bgazrt.hu/ honlapon.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

11.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának a feltételeit, illetve dokumentumait a Pályázati és Elszámolási Útmutató (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg az Útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

12.    A támogatási szerződés megszegésének következményei:

12.1         Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy

12.2         egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

12.3         A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az Államháztartási törvény 53/A. § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

13.    A pályázati csomag elemei:

13.1         Pályázati felhívás

13.2        Pályázati elektronikus adatlap

13.3        Pályázati Útmutató

13.4        Támogatás átadásáról szóló igazolás

 

14.                     Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme,
 • a pályázat BGA tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció –  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik. 

További információk a BGA Zrt. honlapján – http://bgazrt.hu/ – a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található.

1.számú melléklet:


Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés