English/Magyar

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj - pályázati felhívás 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi ”Egyéb támogatások” előirányzat, valamint a 2018. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:

1.       A pályázat célja:

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

2.       A pályázati felhívás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2017/2018-as tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával immár negyedik éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti régiónkénti keretszámok a következők:

 • Erdély: 11 fő,
 • Felvidék: 6 fő,
 • Vajdaság:3 fő,
 • Kárpátalja:3 fő,
 • Horvátország: 1 fő,
 • Szlovénia: 1 fő
 • Diaszpóra 2 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

3.       A pályázók köre:

A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a diaszpóra országaiban élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2017/2018-as tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

 

4.       Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek
 • a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek
 • a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben részt vevő hallgatók
 • más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók
 • elsőéves szülőföldi jogászképzésben részt vevő hallgatók

 

5.       Igényelhető támogatás:

5.1.    Az Alapkezelő évente 27 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.

5.2.    A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2017/2018. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.

5.3.    A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

5.4.    A támogatás összegének átutalása három ütemben történik az alábbiak szerint:

 • első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2017. november 30-ig
 • második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatást legkésőbb 2018. március 15-ig. Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.
 • harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2018. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése, a szülőföldi szakmai gyakorlatról kiállított teljesítésigazolás és beszámoló beérkezése, valamint ezek elfogadása.
 • A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását 3 szakmai beszámoló (I. szakmai beszámoló: 2018. január 31. II. szakmai beszámoló és Szülőföldi szakmai gyakorlatról szóló beszámoló: 2018. június 30. III. szakmai beszámoló: 2018. szeptember 30.) benyújtásával kell igazolni.
5.5.    A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja az Alapkezelő részére a 2017/2018-as tanév őszi, majd a későbbiek során a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.

5.6.    A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5.7.    A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén részt vesz nyári 4 hetes szakmai gyakorlaton, Budapesten, kizárólag az Alapkezelő által kijelölt időpontban, valamint az ösztöndíjas időszak alatt összesen 4 hetes szakmai gyakorlaton egy, a pályázó régiójának megfelelő országban működő gazdálkodó szervezetnél/ banknál/gazdasági ügyekkel is foglalkozó ügyvédi irodánál.

 

6.       A pályázat megvalósítási paraméterei:

6.1.    Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 16,2 millió Ft

6.2.    A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. augusztus 25., benyújtási határidő: 2017. október 10., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

6.3.    A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.

6.4.    A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.

6.5.    A pályázók az ösztöndíjas időszak alatt kötelező 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely – az 5.7 ponttal összhangban - két részteljesítésből áll: 4 hetes nyári gyakorlat az Alapkezelő által megjelölt időpontban - szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató budapesti ügyvédi irodáknál, valamint 4 hetes szülőföldi szakmai gyakorlat a pályázó régiójának megfelelő országban működő gazdálkodó szervezetnél, banknál, gazdasági ügyekkel is foglakozó ügyvédi irodánál.

6.6.    A budapesti szakmai gyakorlat teljesítésére csak az Alapkezelő által megjelölt, a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett időpontban van lehetőség. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

6.7.    A szülőföldi szakmai gyakorlat helyét és idejét az ösztöndíjas hallgatónak kell megszerveznie, a gyakorlat teljesítéséről egy beszámolót és teljesítésigazolást kell benyújtania. A szülőföldi szakmai gyakorlat teljesítésének határideje 2018. június 30.


7.       A pályázat benyújtásának formája:

7.1.     A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.

7.2.    A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.


8.       A pályázati csomag elemei:

8.1.    Pályázati felhívás

8.2.    Pályázati elektronikus adatlap és mellékletei

8.3.    2016. Pályázati útmutató

 

9.       A pályázat formai követelményei:

9.1.    Pályázati adatlap

NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlban van lehetőség, oldalanként nincs rá mód.

 

Feltöltendő mellékletek 

9.2.    Strukturált szakmai önéletrajz – a szakmai önéletrajzot pdf formában, aláírva szükséges csatolni.

9.3.    Aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás és ennek magyar nyelvű fordítása (2016/2017-es tanév tavaszi félév). A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.

9.4.    Szándéknyilatkozat a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan (A pályázó 1 db nyilatkozata arról, hogy a 2017/2018-as tanévben folytatja tanulmányait a felsőoktatási intézmény jogi karán, továbbá arról, hogy az aktív hallgatói jogviszonyának igazolását mikor nyújtja be az Alapkezelőhöz.) A sablon letölthető a NIR-ből.

9.5.    Az utolsó két lezárt tanulmányi félévének indexmásolata és ezek magyar nyelvű fordítása. A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.

9.6.    Az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata.

9.7.    Ajánlólevél (1 db, Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmény oktatója által kiadott ajánlás, amely igazolja a pályázó eddigi kiemelkedő tevékenységét, illetve alkalmasságát az ösztöndíj elnyerésére. Ha szükséges a dokumentumhoz csatolni kell a pályázó által készített magyar nyelvű fordítást, amelyet külön dokumentumként kérünk csatolni a NIR-be.)

9.8.    Két oldalas szakmai munka, melynek témája: Az ügyvédi kamarákra vonatkozó szabályozás bemutatása a pályázó régiójának megfelelő országban

9.9.    Befogadó nyilatkozat a szülőföldi szakmai gyakorlatra lehetőséget biztosító szervezettől/intézménytől/ügyvédi irodától.

9.10.Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a www.bgazrt.hu oldaláról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt a pályázat benyújtásának napján, de legkésőbb 2017. október 10.-ig postázni szükséges az Alapkezelőhöz az alábbi címre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 1253 Budapest, Pf. 70. 

Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van (hiánypótlás), melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre. 

További csatolható mellékletek:

 • Elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció, monográfia első oldalának valamint a tartalomjegyzékének fénymásolata
 • Hazai és külföldi szakfolyóiratban vagy szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok első oldalának, valamint a folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolata
 • Elismert szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzékének a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata
 • Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek, a rendezvényről szóló igazolás meghívó, emléklap stb.
 • Tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozat egy oldalas kivonata, a megszerzett oklevélről készített fénymásolat.
 • Tudományos kutatóprojektekben, workshopokon való részvétel hitelt érdemlő igazolásai
 • Magyar diákszervezeti tagság igazolása, tevékenységi beszámoló a betöltött tisztségekről
 • Nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata

Minden csatolandó dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód! 

A nyertes pályázók esetében a későbbiek során a dokumentumokra eredeti formában is szükség lesz. Ezért szíveskedjenek megőrizni azokat és szerződéskötéskor egy példányt minden dokumentumból eljuttatni az Alapkezelőhöz.

 

10.   A pályázat érvényessége:

10.1.     A pályázat érvénytelen, ha:

10.1.1.           a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

10.1.2.           a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be, e-pályázat esetében 2017. október 10., közép európai idő szerint 12:00 után.

10.2.     A pályázat érvényes, ha:

10.2.1.           a pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

10.2.2.           a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;

10.2.3.           a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;

10.2.4.           a pályázóval szemben nem áll fenn a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;

10.2.5.           a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel;

10.2.6.           az elektronikus pályázati rendszerben megadott információk hitelességéről szóló nyilatkozatot a pályázó megfelelő módon aláírta és eljuttatta az Alapkezelőhöz.

 

11.   A pályázatok elbírálása:

11.1.     Tartalmi értékelés szempontjai

11.1.1.        A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

11.1.2.         A pályázati kérelmében alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a gazdasági jog területén a külhoni magyar közösség gyarapodása érdekében. A tutoriális képzés során megszerzett információkat a pályázati cél elérése érdekében alkalmazni kívánja.

11.1.3.         A pályázó értékelését a félévek eredményei/átlagai és más szakmai/tudományos szempontok figyelembevételével végzi a Pályáztató.

11.2.     Döntés a pályázatokról

11.2.1.         A pályázatokra vonatkozóan javaslatot a Bethlen Gábor Alap Kollégiuma tesz, melyről a döntést a Bethlen Gábor Alap Bizottsága a pályázat beadási határidejét követően legkésőbb 90 napon belül meghozza.

11.2.2.         A döntésről minden pályázót a döntést követő 30 napon belül az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk.

 

12.   A pályázat utánkövetése:

12.1.     A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

12.2.     A sikeres pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg az ösztöndíj, nem vihető át más felsőoktatási intézményben, tagozaton, szakon végzendő tanulmányok időtartamára.

12.3.     A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetékességű adóalanynak minősül, s az ösztöndíj összegét a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint- bejelenti, s az azt terhelő adót befizetni köteles.

 

13.   Szerződéskötés

13.1        A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit, illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) jelen pályázati felhívást kiegészítő Pályázati útmutató a 2017. „Dr. Szász Pál ösztöndíj” programhoz tartalmazza.

13.2        A megkötött szerződés keretében rögzítésre kerül a tutoriális képzésben való feltételrendszer is.

 

14.   A szerződés tartalma

A támogatási szerződés a következőket tartalmazza:

14.1.     támogatás célját

14.2.     a támogatás összegét

14.3.     a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését

14.4.     a kedvezményezett pénzügyi számlaszámát és a hozzá tartozó SWIFT kódot

14.5.     a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, határidejét

14.6.     jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetés rendjét, a szerződésszegés eseteit, szankcióit;

14.7.     a szerződés felmondásának, szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseket;

14.8.     a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget

14.9.     a kedvezményezett tudomásulvételét a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről;

14.10.a nyújtott támogatás támogatástartalmát, a támogatás intenzitását és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriát;

14.11.a nyilvános közzétételhez való hozzájárulást

14.12.támogatással kapcsolatos iratok megőrzésének határidejét;

14.13.az adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit

 

15.   Szerződéskötéshez beküldendő mellékletek

15.1       Pályázati elektronikus adatlap mellékletei (eredeti)

15.2       Bankszámla igazolás (eredeti)

15.3       Aktív hallgatói jogviszony igazolása (eredeti)

 

16.   Szerződésszegés következményei:

16.1.     Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározottakat nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

16.2.     A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti - késedelem esetén késedelmi - kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

 

17.   A támogatás folyósítása

17.1.     A folyósítás általános elvei:

17.1.1.         a szerződés mindkét fél részéről történő aláírása

17.1.2.         a Támogatott az Alapból nyújtott korábbi támogatásaira vonatkozóan határidőre eleget tett elszámolási kötelezettségeinek; és esetleges visszafizetési kötelezettségeinek;

17.1.3.         a folyósításhoz szükséges dokumentumok beküldése a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló teljesítés igazolások beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása;

17.1.4.         amennyiben a Támogatott korábbi szakmai elszámolása nem került még elfogadásra, a támogatás csak annak elfogadását követően kerül folyósításra.

17.2.     A támogatás finanszírozási formája:

A támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeni ütemezésben vehető igénybe

A megítélt támogatási összeget az Alapkezelő a pályázati cél megvalósításához a szerződésben meghatározottak szerint több részletben utalja át a Támogatottnak a pályázati felhívás 5.4 pontja szerinti ütemezésben.

 

18.   Szakmai gyakorlat

A pályázók az ösztöndíjas időszak alatt kötelező 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely két részteljesítésből áll:

18.1.     4 hetes nyári gyakorlat az Alapkezelő által megjelölt időpontban, szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató, Budapesti Ügyvédi Kamara által kijelölt budapesti ügyvédi irodáknál.

18.2.     4 hetes szülőföldi szakmai gyakorlat a pályázó régiójának megfelelő országban működő gazdálkodó szervezetnél/intézménynél, banknál, gazdasági ügyekkel is foglakozó ügyvédi irodánál. A szülőföldi szakmai gyakorlat helyét és idejét az ösztöndíjas hallgatónak kell megszerveznie, a gyakorlat teljesítéséről egy beszámolót és teljesítésigazolást kell benyújtania. A szülőföldi szakmai gyakorlat teljesítésének határideje 2018. június 30.

 

19.   Szakmai beszámoló

A beszámoló elvárási szempontjai:

19.1.     A beszámoló az ösztöndíj-támogatás céljának és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának ismertetését kell, hogy tartalmazza.

19.2.     A szakmai beszámolóban a Támogatott számot ad a cél megvalósításáról. Az ebben felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pályázati felhívásban megfogalmazottakhoz. A szakmai beszámolóban kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként hasznosítja fel a pályázó a tutoriális képzésen megszerzett ismereteket, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen eredménnyel valósítja meg ezeket.

19.3.         A szakmai beszámoló főbb elemei:

19.4.         Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések? (Az elért eredmények alátámasztása)

19.5.         Milyen nehézségek merültek fel a megszerzett ismeretek alkalmazása során?

19.6.         Milyen problémák merültek fel a feladat(ok) megoldása közben, hogyan sikerült ezeket orvosolni?

19.7.         Hogyan látja a támogatás hasznosulását tanulmányi előmenetelére vonatkozóan?

19.8.         Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések? (Gazdasági szakterület kiemelése, a támogatás hozzájárulása a szülőföldi jogászképzéshez)

19.9.         Egyéb tapasztalatok

19.10.      Szakmai gyakorlatról (szülőföldi és magyarországi) szóló beszámoló esetében érvényes irányelvek:

19.10.1.     a szakmai gyakorlat pontos helyszíne,

19.10.2.     feladatok részletezése,

19.10.3.     szakmai elvárások részletezése,

19.10.4.     megszerzett szakmai tapasztalatok,

19.10.5.     nehézségek a szakmai gyakorlat teljesítése során (szakmai, nyelvi, beilleszkedési nehézségek),

19.10.6.     hogy sikerült a nehézségek, problémák orvoslása,

19.10.7.     mennyire valósultak meg a szakmai gyakorlattal kapcsolatos célkitűzések és elvárások.

19.11.A pályázat megvalósult célját igazoló fényképek, video anyagok, kiadványok, stb. beküldése elvárt.

 

20.A pályázati csomag elemei 

20.1.     Pályázati felhívás

20.2.     Kötelezően csatolandó mellékletek:

20.3.     Strukturált szakmai önéletrajz

20.4.     Aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (2016/2017-es tanév tavaszi félév) és ennek magyar nyelvű fordítása

20.5.     Szándéknyilatkozat (2017/2018-as tanév őszi félévére vonatkozóan) A sablon letölthető a NIR-ből.

20.6.     Az utolsó két lezárt félévének indexmásolata és ennek magyar nyelvű fordítása

20.7.     Állandó lakhely igazolására szolgáló okmány másolata

20.8.     Ajánlólevél

20.9.     Két oldalas szakmai munka melynek témája: Az ügyvédi kamarákra vonatkozó szabályozás bemutatása a pályázó régiójának megfelelő országban

20.10.Befogadó nyilatkozat a szülőföldi szakmai gyakorlatra lehetőséget biztosító szervezettől/intézménytől/ügyvédi irodától

20.11.Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a  Nyilatkozat szövege)

20.12.Pályázati útmutató 

A pályázati felhívás és az útmutató letölthető a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapjáról

 

21.   Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázók - a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint - hozzájárulnak a jelentkezési lapon szereplő személyes adataiknak a jelentkezés elbírálásával és támogatás lebonyolításával kapcsolatos kezeléséhez, sikeres pályázás esetén a Budapesti Ügyvédi Kamara részére történő továbbításához, valamint a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalához.
További információk az Alapkezelő honlapján – bgazrt.hu –, valamint a megjelölt pályázati útmutatóban.

 

22.   Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Szabó Helga
e-mail: helga.szabo@bgazrt.hu
Tel: +36-1-79-56 819


Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés