English/Magyar

A felvidéki óvodafejlesztés megvalósítására kiírt pályázat

„A felvidéki óvodafejlesztés megvalósítására kiírt pályázat”

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) - a BGA Komárom Kft. közreműködésével – a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

 

1.                  A pályázat célja:

Jelen pályázat célja magyar tanítási nyelvű szlovákiai települési önkormányzati fenntartású óvodák ingatlan-beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása. A felhívás a nemzeti (nyelvi és kulturális) identitásformálás alapjaként magyar tannyelvű óvodák működését kívánja ösztönözni, mivel a nemzeti megmaradás egyik legfontosabb színtere és első lépcsőfoka a magyar nemzetiségű tanítást-nevelést biztosító óvoda.

 

2.                  A pályázati felhívás tárgya:

Szlovákiai magyar tanítási nyelvű, települési fenntartású óvodák ingatlan-beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása.  

 

3.                  A pályázatra meghívottak:

Magyar tanítási nyelvű óvodákat működtető szlovákiai települések.

Jelen pályázati felhívásban kizárólag az a mellékletben felsorolt települések nyújthatnak be pályázatot.

 

4.                  Támogatható kiadások:

4.1. Felhalmozási kiadások: beruházás, felújítás, eszközfejlesztés.

4.2. A felhalmozási kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (banki, hatósági, eljárási, szakértői költségek).

A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó minden kiadás értéknövelő jellegű.

 

5.                  Nem támogatható kiadások:

5.1   Személyi juttatások, működési költségek

5.2   Egyéb személyi juttatások közül: felmondás, jutalom/prémium, végkielégítés

5.3   A jóváhagyott költségtervben nem nevesített költségek (kivétel a banki költség);

5.4   Dologi kiadások, kivéve a 4.2. pontban felsoroltakat

5.5   Ingatlan- és gépjármű vásárlás

5.6   Jövedéki termékek költségei (alkohol, cigaretta)

5.7   Késedelmi kamat, bírság stb. kifizetése

5.8   Pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);

5.9   Visszaigényelhető ÁFA

 

6.                  A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai

6.1   Támogatás igénybevételére jogosultak a pályázati felhívás 1. számú mellékletében felsorolt települések, de nem részesülhetnek támogatásban azon települések:

6.1.1     amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.1.2     amelyeknek a Bethlen Gábor Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn,

6.1.3     amelyek végelszámolás, vagy kényszerfelügyelet alatt állnak

6.1.4     amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.1.1-6.1.4. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

 

7.                  Igényelhető támogatás

7.1    Az óvodába beíratott, egy ellátott gyermek után igényelhető támogatás legmagasabb összege 2 000 000 forint. (Az igényelt támogatási összeg alapját képező gyermeklétszámot a 10.6. pont szerint igazolni szükséges.)

7.2   A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett, utólagos beszámolási és elszámolási kötelezettséggel.

7.3   A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

8.                  A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1   Megvalósítási időszak: 2017. január 1. -2018. április 30. 

8.2   A pályázat benyújtási ideje: 2017. szeptember 22. - 2017. október 22., 12.00 óra közép-európai idő szerint.

8.3   Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. május 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

8.4   Műszaki ellenőr: az 50.000.000 Ft-ot elérő, illetve azt meghaladó ingatlan létrehozására és fejlesztésére irányuló beruházások esetén független műszaki ellenőr bevonása szükséges a támogatásból finanszírozott munkálatok ellenőrzésére.

8.5   Biztosíték: az 50.000.000 Ft-ot elérő, illetve az azt meghaladó ingatlan létrehozására és fejlesztésére irányuló beruházások esetén a támogatottnak a projekt megvalósulását követően az ingatlan fedezeti értékének megállapítására az adott államban a tevékenység végzésére feljogosított, hivatalos értékbecslő által kibocsátott értékbecslést szükséges készíttetnie, és a kifizetett támogatás mértékének 50%-ig jelzálogot kell bejegyeznie első ranghelyen a BGA Zrt. javára.

8.6   A projekt megvalósítása a Szlovák Köztársaság vonatkozó törvényeivel összhangban, azok figyelembe vételével kell, hogy történjen, különös tekintettel a közbeszerzésre vonatkozó érvényes jogszabályokra.

 

9.                  A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. és a BGA Komárom honlapjáról.

A pályázati csomag elemei:
 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei 
 • 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató (továbbiakban: Útmutató)
 • Általános Szerződési Feltételek
 • Meghatalmazás

10.               A pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, formai követelményei:

 

10.1                 PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei.

 

Csatolandó mellékletek:

2011-2016 évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók két melléklet benyújtásával pályázhatnak:

 • 2017. évben kiállított hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
 • A Statisztikai Hivatal által kiállított 3 hónapnál nem régebbi hivatalos igazolás az óvodába beíratott gyermekek létszámáról (2016/2017-es tanév),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és a BGA Zrt. honlapjáról letölthető a nyilatkozat sablon szövege),
 • projektterv (aláírva, lepecsételve pdf formátumban szükséges csatolni a NIR-be).

A 2011-2016. évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók esetén a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolását a BGA Zrt. illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Ha a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni!

Azon pályázóknak, akik a Bethlen Gábor Alapból a 2011-2016. évben nem részesültek támogatásban, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR rendszerbe:

 

10.2.    ALAPSZABÁLY

Az utolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály, alapító okirat, vagy más létesítő okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

10.3.    ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy aláírás igazolása (aláírási címpéldány vagy banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt a BGA Zrt.-vel.

 

10.4.    MŰKÖDÉSI IGAZOLÁS

2017. évben kiállított eredeti működési igazolás (Statisztikai Hivatal által kiállított regisztrációs igazolás a regisztrációs számról – IČO) vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata. A tárgyévi működési igazolást minden pályázónak be kell nyújtania, függetlenül az előző évi támogatásoktól! Az internetről letöltött igazolás nem megfelelő, csupán tájékoztató jelleggel bír.

10.5.    PÉNZFORGALMI SZÁMLA IGAZOLÁSA (BANKI IGAZOLÁS)

Pénzforgalmi számlaszám igazolás, amely tartalmazza a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat.

 

10.6.    STATISZTIKAI HIVATAL ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS

A Statisztikai Hivatal által kiállított 3 hónapnál nem régebbi hivatalos igazolás az óvodába beíratott gyermekek létszámáról (2016/2017-es tanév). Az igazolás egyszerű magyar nyelvű fordítását csatolni szükséges.

10.7.    NYILATKOZAT

Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu és a www.bgakomarom.sk oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb a pályázat elbírálását követően szükséges a szerződéskötési dokumentációval együtt eredeti példányban megküldeni.

A nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez!

 

10.8.    PROJEKTTERV

Az előzetesen megadott szempontok alapján elkészített projektterv, amely tartalmazza az ingatlan pontos vagy becsült területét, felújításnál, bővítésnél az épület korát, a beruházáshoz szükséges engedélyekre vonatkozó információkat, megvalósítandó beruházást és annak megcélzott műszaki tartalmát (Pontosan mit terveznek, milyen ütemezésben, milyen céllal). A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve, a bgazrt.hu és a www.bgakomarom.sk oldalról letölthető.

 

10.9.    INGATLAN DOKUMENTUMAI

Tulajdoni lap, idegen tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonos(ok) hozzájárulásáról szóló nyilatkozat vagy a tulajdonossal (tulajdonosokkal) megkötött szerződés az ingatlan átruházásával, használatával kapcsolatban, a beruházás megkezdése előtti állapotot rögzítő fotódokumentáció. A pályázat benyújtásához be kell szerezni és fel kell tölteni 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot. Idegen tulajdon esetén a tulajdonostól külön nyilatkozat becsatolása szükséges a fenntartási időszakra vonatkozóan.

 

10.10.MEGHATALMAZÁS

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának csatolása szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hués a www.bgakomarom.sk oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR „Mellékletek” felületén. .

 

11.                Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló NIR rendszeren küldött elektronikus értesítés kézbesítésétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

12.                A pályázat érvénytelen, ha:

12.1   a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

12.2   a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

12.3   a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

12.4   a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak

 

13.                A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A BGA Komárom Kft. az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

13.1    Tartalmi értékelés szempontjai:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

13.2   Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás és projektterv alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok, a szöveges indoklás és a projektterv alátámasztják a tervezett költségek mértékét

 

14.                Döntés:

A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a bgazrt.hués a www.bgakomarom.sk honlapon.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

15.                Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait az Útmutató valamint az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához, vagy nem felel meg az Útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

16.                A támogatási szerződés megszegésének következményei:

16.1                 Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

16.2                 A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti - késedelem esetén késedelmi - kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A BGA Zrt. a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

17.                Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárulását adja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a BGA Zrt. és a BGA Komárom Kft. a pályázat céljából kezeljék, valamint, hogy az alábbi adatokat a BGA Zrt. internetes honlapján közzétegyék:

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja,

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik. 

További információk a BGA Zrt. honlapján – bgazrt.hu, www.bgakomarom.sk illetve, a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

Melléklet

Önkormányzati fenntartású óvodák ingatlan-beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatására meghívott települések

1  Szilice Község
2  Csiliznyárad Község
3  Ipolynyék Község
4  Csallóközcsütörtök Község
5  Bős Város
6  Kisgéres Község
7  Muzsla Község
8  Nagytárkány Község
9  Diósförgepatony Község
10 Béke Község
11 Dunatőkés Község
12 Százd Község
13 Alsószeli Község
14 Rimaszécs Község
15 Inám Község
16 Kamocsa Község
17 Balogfala Község
18 Körtvélyes Község
19 Csicser Község 
20 Baka Község
21 Almágy Község
22 Csallóköznádasd Község
23 Pódatejed Község
24 Runya Község
25 Vők Község
26 Nyékvárkony Község
27 Marcelháza Község
28 Hidaskürt Község
29 Serke Község
30 Sárosfa Község
31 Vajka Község
32 Pozsonyeperjes Község
33 Szenteske Község
34 Kolozsnéma Község
35 Kisölved Község
36 Csilizradvány Község
37 Ógyalla Város 
38 Egyházfa Község
39 Losonc Város
40 Pered Község
41 Nagyfödémes Község
42 Berzétekőrös Község
43 Gellér Község
44 Bajta Község
45 Kőkeszi Község
46 Péder Község
47 Méhi Község
48 Egyházgelle Község
49 Nagyölved Község
50 Szalka Község
51 Gúta Város
52 Deáki Község
53 Véke Község
54 Diószeg Város
55 Szádalmás Község
56 Vágfarkasd Község
57 Nagyabony Község

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés