English/Magyar

Kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozók támogatása

„Kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozók támogatása”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

1.    A pályázat célja

A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása.

A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Bethlen Gábor Alap Bizottsága pályázatot hirdet.

 

2.       A pályázók köre

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában élő, magát magyarnak valló természetes személy), aki: 

Ukrajnában szórványvidéken1 működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel munkaviszonyban álló pedagógiai munkát végző dolgozó, aki rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal, továbbá a 2017/2018-as tanévben létesít vagy folytat munkaviszonyt az állandó lakóhelyétől legalább 50 km-es távolságra.

{1} Szórvány: A magyar közösség létszámaránya a település népességének 20 %-át nem éri el.

 

3.       Igényelhető támogatás 

3.1.             Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 19.800.000 Ft.

3.2.             A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

3.3.             A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3.4.             A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén szakmai beszámolót és az utalás feltételeként havi intézményi értékelést küld a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel a magyar tanítási nyelvű közoktatásban végzett tevékenységéről.

3.5.             A támogatás intenzitásának mértéke: 100% 

– összesen 900. 000 Ft (hónapokra lebontva 100.000 Ft-nak megfelelő UAH).4.         Pályázatok benyújtásának módja

Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2017. szeptember 15. – 2017. október 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani.

Pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

90200 Beregszász O. Kobiljanszka u. 17. 

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidő elmulasztása jogvesztő! 

 

5.       A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

5.1.             Pályázati adatlap

A pályázati adatlap a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról tölthető le. (www.kmpsz.uz.ua; bgazrt.hu;)

 

5.2.             A pályázat mellékletei

 • A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
 • A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
 • A pályázó diplomájának (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata és annak magyar nyelvű fordítása;
 • A pályázó munkáltatói igazolásának eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról)
 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • A pályázó motivációs levele, amelynek főbb tartalmi elemei:-Hogyan tervezi a pályázati cél megvalósítását? Hogyan tud hozzájárulni a magyar nyelvű közoktatás fenntartásához, esetleg fejlesztéséhez?

 

6.    Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

 

7.         Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség központi irodája közreműködik a pályázatok megfelelőségének vizsgálatában. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt a támogatások odaítéléséről. A támogatást a pénzügyi közreműködő szervezet (Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány) folyósítja.

 

8.           A pályázat utánkövetése

8.1.    A BGA Bizottsága a pályázattal kapcsolatos döntését külön nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

8.2.     A sikeres pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő közoktatási intézményben folytatott munkaviszony időtartama alatt illeti meg a támogatás, nem vihető át más közoktatási intézményben folytatott munkaviszony időtartamára.

8.3.     A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetékességű adóalanynak minősül, és vállalja, hogy a támogatás összegét a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint- bejelenti, s az azt terhelő adót befizeti.

 

9.         Szerződéskötés

A nyertes pályázókkal a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (a továbbiakban: Közreműködő) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt.

 

10.     A szerződés tartalma

A támogatási szerződés a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján a következőket tartalmazza: 

10.1.     támogatás célját,

10.2.     a támogatás összegét,

10.3.     a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,

10.4.     a kedvezményezett pénzügyi számlaszámát és a hozzá tartozó SWIFT kódot,

10.5.     a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, határidejét,

10.6.     jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetés rendjét, a szerződésszegés eseteit, szankcióit,

10.7.     a szerződés felmondásának, szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseket;

10.8.     a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget ,

10.9.     a kedvezményezett tudomásulvételét a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről,

10.10.   a nyújtott támogatás támogatástartalmát, a támogatás intenzitását és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriát,

10.11.   a nyilvános közzétételhez való hozzájárulást,

10.12.   támogatással kapcsolatos iratok megőrzésének határidejét,

10.13.   az adatok és az azokban bekövetkező változások Közreműködő és a Támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit.

 

11.     A támogatás utalása

A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány, mint pénzügyi közreműködő szervezet közreműködésével történik, amely  a támogatási összeget havi részletekben átutalással teljesíti a Támogatott által megjelölt bankszámlára.

 

12.        Szerződésszegés következményei

Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan arról értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette a kiírót, illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Közreműködő jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Közreműködő rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

 

13.     Szakmai beszámoló és intézményi értékelés

A beszámoló elvárási szempontjai:

13.1.    A beszámoló a támogatás céljának és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának ismertetését kell, hogy tartalmazza.

13.2.    A szakmai beszámolóban a Támogatott számot ad a cél megvalósításáról. Az ebben felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pályázati felhívásban megfogalmazottakhoz.

13.3.    A szakmai beszámoló főbb elemei:

 • Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések
 • Milyen tárgyakat, hány tanuló részére oktatott
 • Milyen nehézségek merültek fel
 • Mire fordította a támogatást (röviden összefoglalva)
 • A támogatással kapcsolatos tapasztalatok, javaslatok

Intézményi értékelés: havonta minimum 1 oldalas szakmai beszámoló – , mely az adott oktatási intézmény vezetője és az adott intézményben dolgozó KMPSZ alapszervezeti elnök aláírásával van ellátva. .

 

14.     Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárulását adja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a BGA Zrt. és a közreműködők a pályázat céljából kezeljék, valamint, hogy az alábbi adatokat a BGA Zrt. internetes honlapján közzétegyék:

 • a pályázó neve,
 • oktatási intézmény neve magyarul,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje.

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

 

15.     A pályázati csomag elemei

a.)    pályázati felhívás

b.)    pályázati adatlap

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Email: pedagogusszovetseg@gmail.com

Telefon: (+380) 314143259 

Honlap: www.kmpsz.uz.ua bgazrt.hu

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés