English/Magyar

Külhoni magyar szakképzés támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„KÜLHONI MAGYAR SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA – INTÉZMÉNYI PROGRAM”

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint.

 

1.      A pályázat célja:

A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program folytatása keretében ismét meghirdetjük az elmúlt években sikeresen lefolytatott „Átjárhatóság ösztöndíjprogram” című projektet, amely a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” programsorozathoz kapcsolódóan valósult meg.

Jelen pályázat célja a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájárulni a gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a képzés során megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek. A program keretében külhoni szakképző intézmények diákjai gyakorlatot teljesíthetnek magyarországi szakképző intézményekben, amely által kialakul, erősödik a külhoni és magyarországi intézmények közötti együttműködés, tapasztalatcsere. A magyarországi szakképző iskolákban teljesített gyakorlat megvalósításának időtartama 1 hónap (legalább 20 gyakorlati nappal) 2017. július és augusztus hónapokban vagy 2 hét (legalább 10 gyakorlati nappal) 2017. szeptember 1. és november 30. közötti időszakban.

 

2.      A pályázatra meghívottak:

A pályázók az 1. sz. mellékletben feltüntetett intézmények.

Jelen pályázati felhívásban csak a mellékletekben felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

 

3.      A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke

3.1   1 csoport (5 fő diák és 1 fő vezető tanár) szakmai gyakorlaton való részvételéhez kapcsolódó - Magyarországon felmerülő - költségeinek támogatása jelen pályázat keretében:

 • 2 hetes szakmai gyakorlatra (10 gyakorlati nap) 840 000 Ft/csoport
 • 1 hónapos szakmai gyakorlatra (20 gyakorlati nap) 1 680 000 Ft/csoport.

3.2   A szakmai gyakorlat időtartamához kötött támogatási összeg többszörösére nyújthat be pályázatot az az intézmény, amely több csoportot fogad szakmai gyakorlatra.

3.3 A teljes támogatási keretösszeg 56 280 000 Ft, melyet az Alapkezelő 2017. évi költségvetése „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére biztosítunk.

3.4  A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy azt megjelölni szükséges.

 

4.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

4.1   Megvalósítási időszak:

 • részvétel 1 hónap szakmai gyakorlaton (20 gyakorlati nap) 2017. július 1. – 2017. augusztus 31, vagy
 • részvétel 2 hét szakmai gyakorlaton (10 gyakorlati nap) 2017. szeptember 1. és december 31. közötti időszakban.

4.2   A pályázat benyújtásának időintervalluma: 2017. június 15. – 2017. június 30., 14. óra.

4.3   Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül.

 

5.      A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai

5.1A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

5.2Támogatás igénybevételére jogosultak a pályázati felhívás 2. pontjában hivatkozott szervezetek, de nem részesülhetnek támogatásban:

5.2.1                azok az intézmények, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve a támogatási szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel;

5.2.2       akiknek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettségük áll fenn, illetve elszámolási kötelezettségüknek határidőre nem tettek eleget;

5.2.3                azok az intézmények, amelyek megszüntetési eljárás hatálya alatt állnak;

5.2.4             azok az intézmények, amelyek a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg;

5.2.5            azok az intézmények, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek;

5.2.6                azok az intézmények, amelyek vezető tisztségviselője olyan intézménynél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely intézménnyel szemben a 3.2.1.-3.2.5. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll;

5.2.7                azok az intézmények, amelyeknek lejárt köztartozása van.

 

6.      Támogatható kiadások:

6.1   Személyi kiadások (a fogadó intézmény pedagógusai számára):

6.1.1              bruttó bérek,

6.1.2              számfejtett megbízási díj,

6.1.3              egyéb személyi jellegű ráfordítás,

6.1.4              munkaadót terhelő járulékok és adók


6.2   Dologi kiadások:

6.2.1              a programokhoz kapcsolódó anyagköltség, készletbeszerzés,

6.2.2              szolgáltatások (a támogatott programokhoz kapcsolódó kommunikációs szolgáltatások, kulturális programok költségei, bérleti díjak, szállítási költségek; a programhoz kapcsolódó közüzemi díjak; banki költségek; étkezési szolgáltatások és szállásköltség, felelősségbiztosítás a programban résztvevők számára),

6.2.3              programhoz kapcsolódó adók, illetékek.

 

7.      Nem elszámolható költségek köre:

Az 5. pontban nem nevesített kiadások, különösen:

 • Egyéb személyi juttatások közül: felmondás, végkielégítés
 • Ingatlan- és gépjárművásárlás
 • Jövedéki termékek költségei
 • Késedelmi kamat
 • Bírságok kifizetése

 

8.      A finanszírozás módja

 • 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettséggel

 

9.      A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu/bga oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.

 

10.   A pályázat formai követelményei:

PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek: 2011-2016. évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók két melléklet benyújtásával pályázhatnak:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR rendszerből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a nyilatkozat sablon szövege).
 • 2017. évben kiállított hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás (működési igazolás). Költségvetési intézmények esetében ezen igazolás benyújtása nem szükséges!

2011-2016. évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók esetén a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolását az Alapkezelő illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Ha a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni! 

A pályázó, mint fogadó intézmény, a gyakorlatra vonatkozó szakmai tervét a NIR felületén a szakmai projekttervben kell, hogy részletezze. A tervnek tartalmaznia kell a tervezett szakmai gyakorlat célját, a gyakorlat szakmai tevékenységét órára lebontva, témaköreit és a szükséges szakmai alapanyagok megnevezését, felhasználását. 

Azon pályázóknak, akik a Bethlen Gábor Alapból a 2011-2016. évben nem részesültek támogatásban, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR rendszerbe:

 

LÉTESÍTŐ OKIRAT

 • Az utolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó intézmény aktuális adatait, különös tekintettel az intézmény törvényes képviseletére jogosult személyek körére és az intézmény székhelyére.

 

ALÁÍRÁS IGAZOLÁSA

 • A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt az Alapkezelővel.

 

LÉTEZÉST IGAZOLÓ OKIRAT

 • 2017. évben kiállított hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy törzskönyvi igazolás.
 • A tárgyévi működési igazolást minden pályázónak be kell nyújtania, függetlenül az előző évi támogatásoktól!

 

PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁSA (BANKI IGAZOLÁS)

 • pénzforgalmi számlaszám igazolás minden számlára vonatkozóan.

 

NYILATKOZAT

Nyilatkozatot kérünk csatolni arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A pályázók segítségére elkészített minta a NIR-ben elérhető, illetve a www.bgazrt.hu oldalról letölthető.

A Nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt a támogatói döntést követően a támogatási szerződés megkötéséhez postázni szükséges az Alapkezelőhöz.

A Nyilatkozatot az intézmény törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Amennyiben a pályázat érvényességére vonatkozó nyilatkozatot nem az intézmény törvényes képviselője írja alá, úgy a nyilatkozattévő(k) meghatalmazásának csatolása szükséges. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírás igazolását csatolni szükséges a pályázathoz az egyéb menüpontban.

 

11.   A pályázat érvénytelen, ha:

11.1  a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

11.2  a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;

11.3  a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;

11.4  a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

 

12.   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat: 

Tartalmi értékelés szempontjai:

 • a pályázó, mint fogadó intézmény a gyakorlatra vonatkozó szakmai tervének értékelése, mely tartalmazza a képzés célját, a gyakorlat szakmai tevékenységét órára lebontva, témaköreit és a szükséges szakmai alapanyagok megnevezését, felhasználását.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

Pénzügyi értékelési szempontok:

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét

 

13.   Hiánypótlás:

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés megküldésétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

14.   Döntés:

A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság legkésőbb 2017. július 15-ig dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a bgazrt.hu honlapon.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

15.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait az Útmutató valamint az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg az Útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

16.    A támogatási szerződés megszegésének következményei:

Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni.

A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

szóló 98/2012. (V.15.) Korm.rendeletben szabályozottak szerinti ügyleti, késedelem esetén  késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

 Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

17.    A pályázati csomag elemei:

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati elektronikus adatlap (NIR rendszerben elérhető regisztrációt követően)
 • Pályázati és Elszámolási Útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

 

18.    Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának az Alapkezelő honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

 • a pályázó neve,
 • lakcíme vagy székhelye,
 • a pályázat BGA tv. szerinti jogcíme,
 • a pályázott összeg,
 • a pályázatról szóló döntés,
 • a támogatási összeg,
 • a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
 • a támogatás futamideje,
 • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,
 • az elszámolás időpontja, 

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.


1. számú melléklet:

1. Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
2. Békéscsabai Szakképzési Centrum
3. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
4. Bethesda Kórház Alapítvány
5. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
6. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
7. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
8. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
9. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum
10. Debreceni Szakképzési Centrum
11. Egri Szakképzési Centrum
12. FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
13. Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola
14. Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
15. Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
16. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
17. Nyíregyházi Szakképzési Centrum
18. Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
19. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola
20. Siófoki Szakképzési Centrum
21. Szegedi Szakképzési Centrum
22. Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
23. Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
24. Tatabányai Szakképzési Centrum
25. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
26. Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
27. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola
28. Veszprémi Szakképzési Centrum
29. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés