English/Magyar

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívásai

1.       A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2.        A pályázati felhívások tárgya

I.     A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok támogatása
 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra;
 • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek);
 • magyar nyelvű közoktatási programok támogatása, különös tekintettel, az általános iskolák alsó tagozatainak programjaira;
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása;
 • iskolabusz-üzemeltetés;
 • amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása.
II.     A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás  támogatása
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozása és fejlesztése;
 • dokumentum- és kisjátékfilm-készítés.
III.     A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
 • országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések;
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása;
 • magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális fejlesztése.
IV.  Civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása
 • jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázati kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és  iroda-fenntartási költségek)
Magyarországi pályázók az I., a II. és a III. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot.
Egy pályázó pályázati tárgyként csak egy pályázatot nyújthat be, de  összesen legfeljebb 10.000.000 Ft támogatásban részesülhet.


3.      Támogatható kiadások

 • Az I. és II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).
 • Az I. és II. pályázati tárgy esetén az igényelt támogatás maximálisan 25%-a fordítható a nem közvetlenül a programhoz kapcsolódó működési költségekre.
 • Az I. és II. pályázati tárgy esetében az igényelt támogatás maximálisan 10%-a fordítható eszközbeszerzésre.
4.    Nem támogatható kiadások:
 • egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési- és internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó
5.    Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
 • civil szervezet, települési és területi önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
 • egyház, belső egyházi jogi személy, valamint az általuk fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény
 • kizárólag a II. számú pályázati tárgy esetében nyújthat be gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás.
6.       A támogatásnyújtás kizáró feltétele: nem részesülhet támogatásban:

6.1.politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek
6.2.gazdasági társaságok (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok)
6.3. azok az intézmények, szervezetek,amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.4.akinek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn,
6.5.azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek lejárt köztartozása van,
6.6.azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
6.7.azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,
6.8.azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.3-6.7. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7.       Igényelhető  támogatás:
 • Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében 600.000 Ft – 5.000.000 Ft közötti összeg
 • Horvátország, Szlovénia esetében 200.000 – 5.000.000 Ft közötti összeg
 • Magyarország esetében 200.000 – 4.000.000 Ft közötti összeg
 • Jelen pályázati felhívás támogatási keretösszege 400.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve, a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású
 • A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg 2013. február 11-én.
 • Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
 • Kérjük megjelölni a pályázati célra esetlegesen rendelkezésre álló forrás meglétét és mértékét. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási összeg felhasználásáról készített beszámolóban a saját forrás felhasználására vonatkozóan is elszámolást kell benyújtani.
8.       A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1.    Megvalósítási időszak: 2013. március 1. – 2014. február 28.
8.2.    A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2013. február 11.
8.3.   Benyújtási határidő: 2013. március 13. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint (e-pályázat benyújtása esetén).
8.4.   Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2014. március 31-ig.

9.       A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani.

Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati anyag postára adásának napja. Postacímünk: 1250 Budapest, Pf. 32. A pályázati adatlapot és a mellékleteket egy példányban kell beküldeni. A postára adás határideje: 2013. március 13.

A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

10.   A pályázat formai követelményei:
Papír alapú pályázat beadása esetén:
 • Amennyiben a pályázó papíralapú pályázatot nyújtott be, úgy a beküldött dokumentumokat tartalmazó CD-t kérjük mellékelni.
 • Amennyiben a pályázó papíralapú pályázatot nyújtott be, úgy a papíralapú pályázat benyújtásának bizonyíthatóan alátámasztott indokolását kérjük mellékelni.
Magyarországi pályázók esetén:
 • határon túli partnerrel kötött együttműködési szándéknyilatkozat
Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van hiánypótlásra, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

11.   A pályázat érvénytelensége:

11.1.   a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
11.2.   a pályázó a pályázatot a benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
11.3.   a projektmegvalósítás időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;
11.4.   a pályázó a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó mellékletek formátumát megváltoztatta, az adatok a valóságnak nem felelnek meg;
11.5.  elektronikus illetve papíralapú pályázat benyújtása esetében a kötelező benyújtandó mellékleteket nem csatolta a pályázó;
11.6.   az igényelt támogatás összege meghaladja  a maximálisan igényelhető támogatási összeget vagy nem éri el a minimálisan igényelhető támogatási összeget;
11.7.   a pályázó határidőre nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;
11.8.  a pályázóra a pályázati felhívás 6. pontjában vagy a 2013. évi Pályázati útmutatóban szereplő kizáró okok valamelyike érvényes;
11.9.  a pályázó a pályázat mellékleteként benyújtott működésről, pénzügyi felhasználásról, vezetői tisztségről szóló nyilatkozat feltételeinek nem felel meg;
11.10. papíralapú pályázat esetében a pályázati adatlap eredeti példányát, valamint a mellékleteket az arra jogosult képviselő nem írta alá és a szervezet bélyegzőjével nem látta el;

12.   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

12.1.        Tartalmi értékelés szempontjai:
 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja.
 • A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelentőségű.
 • A pályázott projekt célja a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
12.2.          Pénzügyi értékelési szempontok:
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.
A  pályázatok elbírálásáról a pályázók a Bizottság döntését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. június 30-ig elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

undefined" http:="" bgazrt.hu="" _classes="" files="" js="" elrte="" images="" pixel.gif"="" title="" rel="media7728213501521771" width="701" height="133">13.      Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit, illetve dokumentumait a 2013. évi Pályázati útmutató tartalmazza.  Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához, vagy nem felel meg a 2013. évi Pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan, vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében két lehetősége van hiánypótlásra.

14.      A támogatási szerződés megszegésének következményei:

14.1.   Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

14.2.  A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.                                                                      

15.  A pályázati csomag elemei :

pályázati felhívás
pályázati adatlap és mellékletei
2013. évi pályázati útmutató
Kötelezően csatolandó mellékletek:

részletes szakmai projektterv
költségterv
nyilatkozat (a működésről, pénzügyi
felhasználásról, vezetői tisztségről, az esetleges
 közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó
kötelezettségről )  
15.1.    Egyéb, esetileg csatolandó mellékletek:
 • Magyarországi pályázók esetén igazolás a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (elérhető: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu)
 • határon túli partnerrel kötött együttműködési szándéknyilatkozat
 • papíralapú pályázat esetében a pályázati anyagot tartalmazó CD
 • a pályázati dokumentáció papíralapon történő benyújtásának indoklása
 • azon pályázók esetében, akiknek nem volt a Bethlen Gábor Alap által támogatott pályázatuk 2011-2012-ben 30 napnál nem régebbi működési igazolás csatolása       
A pályázati csomag és a mellékletek letölthetőek a  www.bgazrt.hu honlapjáról.

16.      A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok:

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, támogatása
   […].1. csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:

 • I. pályázati tárgy: tudományos kutatások, konferenciák támogatása
 • II. pályázati tárgy: dokumentum- és kisjátékfilm készítés
 • II. és III. pályázati tárgy, amennyiben a pályázat nem kulturális célú
   […].2. kulturális támogatás formájában kerül megítélésre a következő pályázati tárgyak esetében:
 • I. pályázati tárgy: a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, illetve hivatásos színházi produkciók támogatása
 • II. és III. pályázati tárgy, amennyiben a pályázat kulturális célú
 • IV. pályázati tárgy: kulturális intézmények működési támogatása.
E pályázati felhívás alapján a határon túli magyar kultúra támogatására kulturális célú támogatás a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § h) pontja alapján nyújtható, az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályainak megfelelően.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami  támogatásnak minősítheti.

17.        Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.


További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a 2013. évi Pályázati útmutató címszó alatt találhatóak.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés