English/Magyar

Részvétel felső tagozaton tanító osztályfőnökök módszertani továbbképzésén

„2014 A KÜLHONI MAGYAR FELSŐSÖK ÉVE”

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2014. évi „Egyéb támogatások” előirányzat „2014 a külhoni magyar felsősök éve” elnevezésű kerete terhére az alábbiak szerint:

 

1.      A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

Mindezen törekvéseket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Alapkezelő) közreműködő szervezet bevonásával valósítja meg. A közreműködő szervezet továbbképzést szervez külhoni magyar természetes személyek számára, akik külhoni magyar iskolák felső tagozatos osztályaiban (V - VIII. osztály) osztályfőnöki munkát látnak el, illetve ilyen tevékenységet kívánnak folytatni.

A pályázat célja a módszertani továbbképzésen való részvétel biztosítása, valamint a továbbképzéshez kapcsolódó költségek fedezete a külhoni magyar iskolák osztályfőnökei számára.

 

2.       A pályázati felhívás bemutatása:

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program keretében külhoni magyar felső tagozatosok körében osztályfőnöki feladatokat ellátó természetes személyek részvételének biztosítása és támogatása módszertani továbbképzési programon.

 

3.      A támogatás:

Az Alapkezelő a pályázók osztályfőnöki feladatainak sikeres ellátásához, a külhoni magyar felsős diákok személyiségfejlesztése, pályaorientációja, iskola és család sikeres együttműködésének hatékonnyá tétele érdekében e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával kíván hozzájárulni.

 

3.1.  Az Alapkezelő a továbbképzéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:

3.1.1.      a továbbképzésen való részvétel járulékos költségeinek fedezetére (utazás, vízum, biztosítás, kommunikációs költségek)

3.1.2.      a továbbképzés hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).

3.1.3.      A továbbképzés részvételi költségeit, amely 90 000 Ft/fő (szállás, étkezés, szakmai programok, módszertani csomag) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. e célra nyújtott támogatásából közreműködő szervezet biztosítja.

3.2.  Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A továbbképzésen való részvételre, valamint a továbbképzésen való részvétel járulékos költségeinek fedezetére (utazás, vízum, biztosítás, kommunikációs költségek) legfeljebb 30 000 Ft/fő támogatásban részesülhet.

3.3.  A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt pénzforgalmi számlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.4.  A támogatás utófinanszírozott, az Alapkezelő a képzésen való igazolt részvételt követően utalja át a támogatást a kedvezményezettek részére, legkésőbb 2014. augusztus 31-ig.

3.5.  A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban a továbbképzésről fényképes szakmai beszámolót benyújtani kötelező.

 

4.      Nem támogatható kiadások:

Minden, a 3.1. pontban részletezettektől eltérő kiadás.

 

5.      Pályázók köre:

A 2010. évi CLXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:

A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar iskolák felsős diákjai körében osztályfőnöki munkát lát el, illetve ilyen tevékenységet kíván folytatni.

 

6.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

6.1.  Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 3 millió Ft.

6.2.  A pályázat benyújtása: 2014. március 17. – 2014. március 31. közép-európai idő szerint déli 12.00 óra

6.3.  A továbbképzés megvalósítási helyszíne és időszaka: Balatonőszöd, 2014. július 6 - 12.

6.4.  A továbbképzésen való részvétel szakmai beszámolójának benyújtási határideje: 2014. október 30.

7.      A pályázat benyújtásának formája:

7.1.  A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

felsosokeve@bgazrt.hu

7.2.  Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja. Postacímünk: 1250 Budapest, Pf. 32.

A postára adás határideje: 2014. március 31.

7.3.  A pályázati adatlapot aláírva és szkennelve, a mellékleteket szkennelve egy példányban kell beküldeni felsosokeve@bgazrt.hu e-mail címre.

7.4.  A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

 

8.      A pályázat formai követelményei:

8.1.  Elektronikus levélben csatoltan az alábbi dokumentumok megküldése szükséges:

8.1.1.      Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap: (amely elérhető a www.bgazrt.hu oldalon). Tekintettel arra, hogy a pályázat hitelességét a pályázó aláírása igazolja, a kitöltött adatlapot aláírással ellátva, .pdf formátumban szükséges csatolni.

8.1.2.      Munkáltatói igazolás: a munkáltató intézmény által kibocsátott foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentum vagy a terület magyar pedagógus szervezetének igazolása arról, hogy a pályázó oktatói tevékenységet folytat. A dokumentumok a pályázat benyújtásának napján nem lehetnek 30 napnál régebbiek. A dokumentumokat .pdf formátumban szükséges csatolni.

8.1.3.      Szakmai önéletrajz: A szakmai önéletrajzot .pdf formátumban szükséges csatolni.

8.1.4.      Motivációs levél: tartalmazza a pályázó eddigi tevékenységét, illetve jövőbeni terveit. A motivációs levelet .pdf formátumban szükséges csatolni.

8.1.5.      Állandó lakhelyet igazoló okmány fénymásolata: az állandó lakhelyet igazoló okmány fénymásolatát .pdf formátumban szükséges csatolni.

8.2.  Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van (hiánypótlás), melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

9.      A pályázat érvénytelensége:

9.1.   a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

9.2.  a pályázó a pályázatot a benyújtási határidőn túl nyújtotta be;

9.3.  a pályázó határidőre nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

9.4.  a pályázó a pályázati adatlapot megváltoztatta, az adatok a valóságnak nem felelnek meg;

9.5.  a kötelező benyújtandó mellékleteket nem csatolta a pályázó;

9.6.  a pályázati adatlap eredeti példányát a pályázó nem írta alá.

 

10.    A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére, ennek értelmében az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

10.1    A pályázat megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

10.2         A pályázó motivációs levelében bemutatja eddigi tevékenységét, illetve ez irányú tevékenységének jövőbeni terveit, továbbá alátámasztja feladatvállalását a külhoni magyar közösség gyarapodása érdekében. A továbbképzésen megszerzett információkat a pályázati cél elérése érdekében alkalmazni kívánja.

10.3   Az elbírálás során prioritást élvez az a pályázó, aki

a)      szórványterületen dolgozik;

b)      motivációs levelében kifejtett tevékenységének bemutatásában alátámasztja elhivatottságát a külhoni magyar oktatási intézmények megerősítése, a folyamatos, magyar tanítási nyelvű nevelési intézményválasztás segítése érdekében.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók a Bizottság döntését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. május 30-ig értesítést kapnak.


11.    A pályázat utánkövetése:

11.1         A pályázó vállalja, hogy 2014. október 30-ig a továbbképzésen tanult módszertani elemek alkalmazását dokumentáló pályamunka formájában tájékoztatja az Alapkezelőt a továbbképzésen szerzett információk hasznosításáról.

11.2         A pályázó hozzájárul, hogy beszámolóját a „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program honlapján, illetve nyomtatott kiadványaiban az Alapkezelő közzétegye.

 

12.    Szerződéskötés:

12.1.        A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz” tartalmazza.

12.2.    Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához, vagy nem felel meg a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz” elnevezésű útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

13.    A támogatási szerződés megszegésének következményei:

13.1. Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározottakat nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

 13.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az Államháztartási törvény 53. § (3) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

 

14.    A pályázati csomag elemei:

14.1.        pályázati felhívás

14.2.        pályázati adatlap

14.3.        Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz   

 

A pályázati felhívás, az adatlap és a pályázati útmutató letölthető az Alapkezelő honlapjáról.

 

15.    Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

 

16.    További információk:


  • a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2014. évi pályázatokhoz” címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
  • A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Bogdán Andrea

e-mail: felsosokeve@bgazrt.hu

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy jelen pályázati felhívással kapcsolatban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai csak a felsosokeve@bgazrt.hu vagy andrea.bogdan@bgazrt.hu e-mail címről indítanak és fogadnak leveleket.

 

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés