English/Magyar

Meghívásos pályázati felhívás: Hungarikumok

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) meghívásos pályázatot hirdet a határon túli magyarok részére külhoni értékek gyűjtésének, megőrzésének, gondozásának és a külhoni értéktár népszerűsítésének támogatása témakörben a Bethlen Gábor Alap 2015. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

 

1.       A pályázat célja:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján jelen pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti külhoni értékek gyűjtése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, az értéktár elemeinek bővítése.

 

2.       A pályázati felhívás tárgya:

A külhoni értékek gyűjtésének valamint a nemzeti értékgyűjtő mozgalomnépszerűsítésének és megismertetésének támogatása a határon túli magyar közösségekben az alábbi támogatási célnak megfelelően:


3.      Támogatási cél

Külhoni értékek gyűjtése, rendszerezése, a külhoni értéke(ke)t alátámasztó dokumentumok felkutatása, javaslatok elkészítése az értéktárba történő felvételre,melynek során a Pályázó Szervezet legfőbb tevékenysége:

 • a nemzeti értékgyűjtő, és megőrző mozgalom megismertetése és népszerűsítése,
 • a gyűjtőmunkát segítő szakmai tréningek és rendezvények megszervezése,
 • módszertani segédanyagok megalkotása, szerkesztése és kiadása, információnyújtás a terepmunka végzése során a módszertan mentén.

 

4.       A pályázatra meghívottak: 

 • Kriza János Néprajzi Társaság (Erdély)
 • Élő Erdély Egyesület (Erdély)
 • Gazda Polgári Társulás (Felvidék)
 • Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Vajdaság)
 • Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület (Kárpátalja)
 • Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (Horvátország)
 • Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (Muravidék)
 • Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (Ausztria)

 Jelen pályázati felhívásban csak a 4. pontban felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

 

5.       A támogatás céljára rendelkezésre álló összeg: 

A teljes támogatási keretösszeg 48.000.000 Ft, azaz negyvennyolcmillió forint, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. 

 

6.       A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai 

6.1.  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

6.2. Támogatás igénybevételére jogosultak a pályázati felhívás 4. pontjában felsorolt szervezetek, de nem részesülhetnek támogatásban.:

6.2.1        azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.2.2      akinek az Alappal szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejű – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn;

6.2.3       azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;

6.2.4       azok a szervezetek, akik a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg.

6.2.5       azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.2.1-6.2.4 pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll;

 

6.3. Kiadványok készítése esetén a pályázókat kérjük nyilatkozni az alábbiakról:

a)      A szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékek esetében teljes körű felhasználási jog biztosításáról a BGA Zrt. és a Földművelésügyi Minisztérium részére, amely kiterjed a kiadványok, elektronikus anyagok egészének, vagy azok tartalmának felhasználására és harmadik személynek felhasználás céljából történő továbbadására.

b)      Megjeleníti a Hungarikum Bizottságot, a Földművelésügyi Minisztériumot és a Bethlen Gábor Alapkezelőt, mint támogatót a nyomtatott kiadványok külső, vagy belső címoldalán, hasonlóan az elektronikus anyagokban is,

c)       Vállalja, hogy a nyomtatott és elektronikus termékekből dokumentálás céljából 5-5 db köteles példányt átad a BGA Zrt.-nek, valamint a Földművelésügyi Minisztérium keretein belül működő Hungarikum Bizottság titkársága részére (terjedelmi követelmény: minimum 2 ív (24 oldal)).

 

7.        A támogatás tekintetében elszámolható költségek

A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:

7.1.    A támogatott tevékenység megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak, indokoltak és a pályázat részletes költségtervében szerepelnek, illetve az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás esetén a szerződés mellékletét képező módosított költségvetésben, az általános költség-haszon elv alapján megvalósíthatóak;

7.2.  A nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, továbbá szerepelnek a támogatott könyvelésében, valamint az elszámolásra kerülő költségek teljes egészében kifizetésre kerültek

7.3.     A támogatott tevékenység előkészítésében és megvalósításában résztvevők esetében, kizárólag az előkészítési és megvalósítási feladatok ellátásához kapcsolódó személyi jellegű költségek (bruttó munkabér és munkáltatót terhelő járulékai, utazási és szállás költségek), amelyek munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;

7.4.   A támogatott program megvalósításában közreműködő külső megbízottak, vállalkozások, szervezetek által megrendelés, vállalkozási szerződés, megbízás alapján számlázott költségei;

7.5.     A pályázat megvalósítási időszakán belül keletkeztek.

7.6. A költségvetési támogatással kapcsolatban elszámolható és nem elszámolható költségeket részletesen a Pályázati és elszámolási útmutató tartalmazza.

 

8.       A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1.   Megvalósítási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.

8.2.   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015. március 10.

8.3.   Benyújtási határidő: 2015. április 9.

8.4.   Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 30.

 

9.       A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke 

9.1 Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 20.000.000 forintig terjedhet.

9.2 A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.


10.   A finanszírozás módja

       100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.

 

11.   A pályázat benyújtásának módja:

 A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról. Indokolt esetben – pl. technikai akadályoztatás esetén – lehetőség van a pályázatok papíralapon történő benyújtására. Az ehhez szükséges adatlap illetve nyomtatványok megtalálhatóak a BGA Zrt. honlapján (www.bgazrt.hu).

 

12.   A pályázat formai követelményei: 

PÁLYÁZATI ADATLAP

A NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!

Csatolandó mellékletek: 2011-2014 évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók két melléklet benyújtásával pályázhatnak:

 • 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerből és a BGA Zrt. honlapjáról letölthető a nyilatkozat sablon szövege)

2011-2014. évben a Bethlen Gábor Alapból támogatást nyert pályázók esetén a létesítő okiratot, az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolását a BGA Zrt. illeszti a pályázatokhoz, melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Ha a szervezetben bekövetkezett változások indokolják, a mellékletet kérjük frissíteni!

Azon pályázóknak, akik a Bethlen Gábor Alapból a 2011-2014. évben nem részesültek támogatásban, az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe:


LÉTESÍTŐ OKIRAT

 • A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.
 • Az okirat magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni.

 

ALÁÍRÁS IGAZOLÁS

 • A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy 30 napnál nem régebbi aláírás igazolása (aláírási címpéldány vagy banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja illetve nyertes pályázat esetén szerződést köt a BGA Zrt.-vel.
 • Az igazolás magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni.


LÉTEZÉST IGAZOLÓ OKIRAT

 • 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy annak kiállítására vonatkozó benyújtott kérelem másolata.
 • A friss működési igazolást minden pályázónak be kell nyújtania, függetlenül az előző évi támogatásoktól!
 • Az igazolás magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni.

 

PÉNZFORGALMI SZÁMLA IGAZOLÁSA (BANKI IGAZOLÁS)

 • pénzforgalmi számlaszám igazolás, Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára vonatkozóan.
 • Az igazolás magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni.

 

NYILATKOZAT

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a www.bgazrt.hu oldalról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt 2015. április 9-ig postázni szükséges a BGA Zrt.-hez.

A nyilatkozatot a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Amennyiben a pályázat érvényességére vonatkozó Nyilatkozatot nem a szervezet  törvényes képviselője (pl. elnök, igazgató) írja alá, úgy a nyilatkozattévő(k) meghatalmazásának csatolása szükséges.

A melléklethez használható sablon a  www.bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető.

Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírás igazolását csatolni szükséges a pályázathoz az egyéb menüpontban.

  

13.   A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be;
 • a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;
 • a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta;
 • a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

 

14.   A pályázatok elbírálásának szempontjai: 

A BGA Zrt. az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 

Tartalmi értékelés szempontjai

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
 • A pályázó a gyűjtőmunkában, rendszerezésben, a nemzeti értékek népszerűsítését szolgáló módszertan kidolgozásában szakmai, tudományos igényű tevékenységet fejtett ki.
 • Az értékgyűjtés népszerűsítésébe a bevont célcsoportok (szervezetek, intézmények, stb.) az adott régió minél nagyobb területét lefedik.
 • Az értékgyűjtő munka megalapozásához szükséges szakmai módszertan kellően kidolgozott, részletezett.
 • A terepmunka során a tájékoztatással egybekötött képzések ütemtervének kidolgozottsága, részletezettsége (dátum, helyszín), területi lefedettsége.

 Pénzügyi értékelési szempontok

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók a Bizottság döntését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. április 30-ig írásos értesítést kapnak.

 

15.   Hiánypótlás: 

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

 

16.    Döntés:

A pályázatok támogatásáról a Bethlen Gábor Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a www.bgazrt.hu honlapon.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

 

17.   Szerződéskötés:

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek részletes feltételeit, illetve dokumentumait a Pályázati és elszámolási útmutató, valamint az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg a Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

 

18.     A támogatási szerződés megszegésének következményei:

18.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

18.2.  A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott  az Államháztartási törvény 53/A § (2) bekezdésében meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.  A BGA Zrt. a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.


19.    A pályázati csomag elemei:

 • pályázati felhívás
 • pályázati elektronikus adatlap
 • Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

 

20.   Speciális szabályok 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében – a Szerződések más rendelkezése hiányában – a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami támogatásnak minősítheti.

A felhívás keretében állami támogatás kulturális célú támogatás formájában nyújtható az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával 2018. szeptember 1-jéig meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat alapján, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti kulturális célokra. A 2011. november 15-én az Európai Bizottsághoz bejelentett technikai módosítás értelmében az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatában szereplő szabályok irányadók a teljes központi költségvetésből nyújtandó kulturális célú támogatásokra.

 

21.    Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.

·  a pályázó neve,

·  lakcíme vagy székhelye,

·  a pályázat Bga tv. szerinti jogcíme,

·  a pályázott összeg,

·  a pályázatról szóló döntés,

·  a támogatási összeg,

·  a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,

·  a támogatás futamideje,

·  az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje,

·  az elszámolás időpontja,

A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

További információk a BGA Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés